Structuur Sabam

Algemene vergadering

Wat is dat?

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten (auteurs en uitgevers) van Sabam. Zij komt elk jaar op de derde maandag van mei om 14 uur samen. Alle vennoten zijn erop uitgenodigd maar alleen de vennoten die het aanwezigheidsbericht volgens de vereiste formaliteiten en binnen de gestelde termijn op de maatschappelijke zetel hebben doen toekomen, mogen ze bijwonen (cf. artikel 39 van de statuten) en alleen de vennoten die de nominale waarde van het maatschappelijk aandeel (namelijk € 124) uiterlijk 60 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering volgestort hebben, mogen er hun stemrecht uitoefenen.

De algemene vergadering is bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

 • benoeming en afzetting van de bestuurders; de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris;
 • wijziging van de statuten en het algemeen reglement.
 • goedkeuring van de jaarrekening.
 
Haar rol?

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Zij benoemt en ontslaat de bestuurders, de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris-revisor.
Zij beslist over de voorstellen tot wijziging van de statuten en het algemeen reglement. Zij is eveneens bevoegd om advies te verlenen over alle voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de vzw KOHS.
De beslissingen van de algemene vergadering treden onmiddellijk in werking behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de vergadering zelf. De wijzigingen van de statuten en het algemeen reglement treden in werking op de eerste januari van het jaar volgend op de algemene vergadering die ze heeft aangenomen.

 

Raad van bestuur

Wat is dat?

De raad van bestuur bestaat uit 16 leden (voor de ene helft van het Nederlandse taalstelsel, voor de andere helft van het Franse). Om de belangen van alle vennoten te vrijwaren heeft de raad een vaste samenstelling, rekening houdend met het multidisciplinaire karakter en met de hoedanigheid van auteur of uitgever.

 

Leden Nederlandstalig
 • Ignace Cornelissen
 • CTM Entertainment Belgium (vert. door Stefaan Moriau)
 • Daniel Gybels
 • Jan Hautekiet
 • Hans Helewaut
 • PMP Music (vert. door Patrick Mortier)
 • Bram Renders
 • John Terra

 

Leden Franstalig
 • Benoît Coppée
 • Laurent Denis
 • Benoît Dobbelstein
 • Manuel Hermia
 • Claude Martin
 • Isabelle Rigaux
 • Benjamin Schoos
 • Strictly Confidential – vert. door Pierre Mossiat
 
Juristen
 • Carine Libert (+ Juridische en internationale zaken)
 • Maître Daniel Absil

Alle bestuurders zijn vennoot van Sabam. De verkiesbaarheidvereisten staan in de statuten.

De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de statuten of de vennootschapswet niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

 

Zijn rol?

Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekeningen, het uitstippelen van de strategie van de vereniging en de keuze van de te verwezenlijken projecten.
De bevoegdheden van de Raad beperken zich niet tot het dagelijks bestuur, maar omvatten ook het bepalen van een langetermijnvisie.
Zij impliceren ook de beslissingen over het inzetten van de daartoe benodigde financiële middelen.

 

Directie

De directie voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

Sinds 1 juli 2009 is Christophe DEPRETER de algemene directeur van Sabam.

Hij wordt in zijn functies bijgestaan door een team van directeurs:

 • Carine Libert, Directie Juridische en Internationale Zaken
 • Catherine Georis, Directie Operaties
 • Frank Verschueren, Directie Financiën
 • Guy Brouns, Directie Strategie , Change en ICT
 • Olivier Verbist, Directie HR