You can count on us. Your royalties will be paid out as planned.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84

Steun voor compositieopdracht klassieke muziek

Sabam for Culture steunt leden die een compositieopdracht krijgen om nieuwe hedendaags klassieke muziek te schrijven. Met deze beurs willen we niet alleen de creatie van nieuwe muziekwerken stimuleren maar ook nieuwe compositieopdrachten aanmoedigen. Een eerlijke vergoeding aan de componist vormt daarbij een belangrijk criterium.

Algemeen

De beurs voor compositieopdrachten ondersteunt klassieke muziek in haar brede vorm. We maken geen onderscheid binnen klassieke muziekgenres of -stijlen.

De steun wordt rechtstreeks uitbetaald aan de organisatie die de compositieopdracht organiseert en financiert. Zo vormt de beurs een financiële steun binnen de kosten die de organisatie draagt.

Criteria

 • De componist die de compositieopdracht krijgt, is aangesloten bij Sabam. Gaat het om een samenwerking tussen meerdere componisten? Dan moet minstens de helft van de componisten aangesloten zijn bij Sabam.
 • De componist heeft werken die al uitgevoerd zijn in een professionele context (bv. door ensembles, orkesten, individuele uitvoerders…).
 • De classificatiecommissie van Sabam heeft eerder werk van de componist al aanvaard als een klassiek werk.
 • Het gaat om nieuw gecomponeerde muziek. Bewerkingen of arrangementen op reeds bestaande muziek (al dan niet publiek domein) komen niet in aanmerking.
 • De compositie wordt geschreven voor een concreet project en er zijn minstens 2 uitvoeringen gekoppeld aan het project. Deze uitvoeringen kunnen plaatsnemen in een concertzaal of op een muziekfestival. De toonmomenten worden in rekening gebracht (publieksbereik). De première vindt ten laatste één jaar na het uitschrijven van de compositieopdracht plaats. Ook het uitbrengen van een opname in digitale of fysieke vorm wordt aanvaard als uitvoering.
 • De steunaanvraag kan door de opdrachtgever ingediend worden. De componist wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag en ingelicht bij het geven van steun. Een componist kan ook zelf de aanvraag initiëren.
 • Er kunnen meerdere opdrachtgevers betrokken zijn bij een steunaanvraag (ensembles, concertzalen, festivals, …).
 • Zijn er meerdere partijen betrokken bij de compositieopdracht? Dan moeten deze allemaal vermeld worden in de aanvraag.  Elk van hen wordt in rekening gebracht. Is een opdrachtgever al betrokken bij een goedgekeurd dossier, dan kan dit meespelen bij de eindbeoordeling van de aanvraag. Sabam for Culture kan elk jaar maar één opdracht per componist ondersteunen.
 • Een niet-gesubsidieerde organisatie kan maximum twee steunaanvragen indienen per jaar.
 • Een structureel gesubsidieerde organisatie (via het kunstendecreet) kan elk jaar maximum één keer steun aanvragen.  
 • Deze beurs is niet van toepassing voor compositieopdrachten die al steun krijgen via de overheid (projectsubsidie Kunstendecreet).

Steun

De beurs bedraagt 15% van het contractueel bepaalde bedrag aan de organisatie met een minimum van € 150 en een maximum van € 3.000.

De Vlaamse beroepsfederatie voor klassieke muziek (COMAV) stelde een honorariumtabel op als referentie voor compositieopdrachten klassieke muziek. Deze tabel kan gebruikt worden bij het bepalen van de vergoeding.

Het vooropgestelde bedrag voor de compositieopdracht wordt gemotiveerd in het dossier aan de hand van de referentietabel van COMAV.

U kan de beurs van Sabam for Culture (15% van de totale vergoeding, met min € 150 en max € 3.000) inrekenen om de vergoeding te verhogen. 

Toelichting

 • Het begrip ‘speelduur’ kan ook de opsomming van meerdere samenhangende stukken of nummers zijn. Drie nummers van 4 minuten zouden dan als 12 minuten tellen. Ook zou er één set van 60 minuten aangevraagd kunnen worden.
 • Het begrip ‘partij’ wordt in orkest- en ensemblemuziek gebruikt als het gaat om een bezetting waarbij sommige spelers een unieke partij hebben terwijl andere elkaar verdubbelen.
 • Uitvoeringskosten als bladmuziek en andere werkzaamheden zijn niet inbegrepen.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over de vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis- en verblijfkosten.

Uw aanvraag bevat:

 • Een tekst waarbij de aanvrager zijn of haar organisatie voorstelt. De verwezenlijkingen, kwaliteit en het belang van de organisatie binnen de klassieke muziekwereld worden aangetoond.
 • Een biografie van de componist met een overzicht van zijn/haar eerder werk. Ook de keuze van de componist wordt gemotiveerd.
 • Het belang van de compositieopdracht binnen de carrière van de componist en die van de aanvrager wordt vermeld.
 • Het vooropgestelde bedrag voor de compositieopdracht wordt gemotiveerd in het dossier aan de hand van de referentietabel van COMAV (vermelding aantal partijen een speelduur). Dit wordt nadien gestaafd met het contract tussen de opdrachtgever en componist. 
  Het dossier vermeldt het aantal unieke partijen. Een bewijs hiervan wordt later doorgegeven via de partituur.
 • Een overzicht van de geplande toonmomenten en/of opnames.
 • Een financieel plan dat inzicht geeft in de financiën van het totaalproject. Dit plan bevat ook inkomsten en/of subsidies van derden.
 • De steunaanvraag wordt ten laatste 3 maanden na het ondertekenen van het contract ingediend.

Wat verwachten wij van u?

De steun en het logo van Sabam For Culture wordt opgenomen binnen alle communicatie over de uitvoering van de compositie (persbericht, website, social media…).

De aanvrager zorgt voor de aangifte van de compositie bij Sabam.

Sabam for Culture mag op haar site communiceren over de steun en samenwerking.

Praktisch

Het beschikbare budget voor deze beurs wordt verdeeld over vier kwartalen. De datum van ondertekening van het contract bepaalt binnen welk kwartaal het dossier wordt behandeld.

De uitbetaling van de steun gebeurt op basis van de vergoeding vermeld in het contract. Sabam for Culture betaalt de steun uit aan één organisatie. Ook als de kosten door verschillende organisaties worden gedragen.

Het saldo wordt uitbetaald na goedkeuring van de aanvraag. De uitbetaling gebeurt op basis van een factuur met onderstaande gegevens:

Sabam for Culture
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
BTW BE 0402.989.270

Opsturen dossier

Stuur uw dossier samen met de nodige bewijsstukken naar sabamforculture@sabam.be