Algemene informatie over het stelsel van 15% belasting op auteursrechten

Auteursrechten worden niet zomaar bij de beroepsinkomsten geteld. Dat komt omdat auteursrechten sinds 1 januari 2008 worden beschouwd als roerende inkomsten. Het goede nieuws? Het belastingtarief daarvoor is maar 15% i.p.v. de 25% à 50% die u normaal als personenbelasting betaalt.

Vooraleer u uw auteursrechten ontvangt, houdt Sabam al een roerende voorheffing in van 15%. Die inhouding gebeurt zonder beperking van het bedrag.

Het ingehouden bedrag wordt uiteraard doorgestort naar de belastingdienst.

U krijgt een belastingfiche met alle bedragen die u dient in te vullen op uw belastingaangifte. Want ook al houdt Sabam het bedrag in en storten wij het door, u bent wel nog altijd verplicht om deze inkomsten zelf aan te geven in uw personenbelasting.

Op uw fiche vindt u het brutobedrag van uw rechten, de werkelijke kosten toegepast door Sabam en de roerende voorheffing ingehouden door Sabam. De werkelijke kosten zijn de door Sabam aangerekende commissies.

Van uw auteursrechten mag u forfaitaire of werkelijke kosten aftrekken in uw aangifte personenbelasting. Afhankelijk van het bedrag van uw rechten, kan het interessanter zijn om de werkelijke kosten te kiezen. Sabam stelt op “MySabam” website een rekeninstrument ter beschikking waarmee u deze simulatie kunt uitvoeren.

De volgende forfaitaire kosten zijn van toepassing (geïndexeerde inkomsten 2020, aanslagjaar 2021):

Kostenforfait 50% 25%
2020 € 0 - € 16.560 € 16.560 - € 33.110
     

Voorbeeld:

Ontvangt u in 2020 een bruto bedrag van 30.000 € aan auteursrechten, dan betaalt u
    (30.000 € - 11.640 € forfaits) X 15% = 2.754 € belasting (9,18 %).

Maar op een bruto bedrag van 10.000 €, betaalt u slechts
    (10.000 € - 5.000 €) X 15% = 750 € belasting (7,5%).

Dit geldt wel enkel zolang ze niet meer dan 62.090 € bruto (geïndexeerde inkomsten 2020) bedragen.

Bedragen de rechten meer dan 62.090 € per jaar (vóór aftrek van de kosten)? Dan kunnen de ontvangen rechten boven 62.090 € als beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd en belast aan 30% roerende voorheffing.

Opgelet: ze kunnen als beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd als ze beroepsinkomsten zijn en ze zullen belast zijn aan de progressieve aanslagvoet van de personenbelasting.

Wanneer moet ik mijn auteursrechten aangeven?

Bent u belastingplichtig en onderworpen aan de personenbelasting, dan is het sinds de inkomsten van 2012 (aanslagjaar 2013) verplicht alle roerende inkomsten (dus ook uw auteursrechten) aan te geven. Zelfs wanneer deze onderworpen werden aan de inhouding van de roerende voorheffing. Er zal dus een lichte belastingverhoging zijn via de eventuele gemeentelijke opcentiemen.

Praktische regels voor de aangifte aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020)

Inkomsten < 62.090 €

Belastingaangifte:

Deel 1 – Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

  Codes Codes
1. Inkomsten (bruto) 1117-47 2117-17
2. Forfaitaire kosten 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing 1119-45 2119-15

Hier reikt Sabam een specifieke belastingfiche nr. 281.45 voor uit.

Inkomsten > 62.090 €

Fiscaal gezien is er sprake van een beroepswerkzaamheid wanneer:

 • u regelmatig actief bent als auteur
 • die activiteiten auteursrechten opbrengen
 • die activiteiten onderling verband houden

Eens de geïndexeerde inkomsten 2020 zijn afgetrokken, moet het deel boven 62.090 € bruto als beroepsinkomsten worden aangegeven als het inderdaad om een beroepsactiviteit gaat.  


Veelgestelde vragen

Valt de toelage die ik ontvang van het sociaal fonds van Sabam onder dezelfde voordelige belastingregeling?

Ja, dezelfde regels gelden voor de toelage van het sociaal fonds van Sabam.

Ook deze bedragen vindt u terug op de belastingfiche die wij u bezorgen zodat u ze gemakkelijk kan invullen in uw personenbelasting.

Ik ben de erfgenaam van een auteur. Zijn de auteursrechten die Sabam mij betaalt ook belastbaar?

Sabam houdt altijd een roerende voorheffing in op de auteursrechten die ze betaalt aan natuurlijke personen. Dus ook aan erfgenamen. Of deze auteursrechten dan belastbaar zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de auteur en diens erfgenaam.

Ik ben in het buitenland gevestigd en betaal mijn belastingen in het buitenland. Hoe voorkom ik een dubbele belasting?

Als auteur die in het buitenland woont en in het buitenland belasting betaalt, kunt u dubbele belasting vermijden.

Er zijn veel landen waarmee België een "dubbelbelasting"-overeenkomst heeft gesloten. Dit betekent dat als u in het buitenland gevestigd bent en daar belasting betaalt, u niet onderworpen bent aan de 15% roerende voorheffing.

Het is echter wel noodzakelijk dat uw plaatselijke belastingdienst een formulier (276R) invult en aan ons terugstuurt, anders houden wij 30% roerende voorheffing in op uw rechten.

Als u ons dit document niet of te laat hebt toegezonden, is het nog steeds mogelijk om de ingehouden voorheffing terug te krijgen.

Om dit te doen, dient u naar het volgende adres: 

KMO Centrum Specifieke Materies - Team 6
Kruidtuinlaan 50 bus 3429
B-1000 Brussel

de volgende documenten te sturen:
- Een creditbericht met daarop het bedrag van de geïnde rechten (brutobedrag, percentage van de roerende voorheffing, datum en ingehouden roerende voorheffing);
- Een bankafschrift van de begunstigde van de rechten met het nettobedrag van de geïnde rechten;
- Een kopie van de aangifte(n) van de roerende voorheffing;
- Een verblijfattest (woonplaatsattest) met vermelding van:

 • Het statuut van de begunstigde van het inkomsten;
 • Het fiscaal identificatienummer;
 • Dit formulier moet betrekking hebben op het inkomstenjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
   

Ik heb in jaar X een voorschot ontvangen. Is dat belastbaar tijdens het jaar van ontvangst (jaar X) of tijdens het jaar dat het wordt ingelopen (jaar X+1)?

Voorschotten op auteursrechten worden belast op het ogenblik van betaling. Ontving u dus een voorschot in 2020, dan wordt dat ook belast in 2020 (aanslagjaar 2021).

Welke procedure moet worden gevolgd door inkomstenschuldenaars als Sabam?

Schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten zoals Sabam moeten aangifte 273S in de roerende voorheffing opstellen en die aan de overheid overmaken. Iedereen die inkomsten krijgt (waarop de roerende voorheffing is ingehouden), moet gedetailleerd in de aangifte worden vermeld, met vermelding van de bruto-inkomsten, de afgetrokken kosten en de gestorte roerende voorheffing.

Mag ik mijn erelonen of bezoldigingen als loontrekkende in auteursrechten omzetten?

Nee, volgens ons moet u zich alleen afvragen of de beschouwde inkomsten al dan niet inkomsten aan auteursrechten of naburige rechten zijn in de zin van de wet van 30 juni 1994. In het bericht dat op 9 december 2008 in het Belgisch Staatsblad verscheen, staat trouwens duidelijk vermeld dat een herkwalificatie van beroepsinkomsten (ter vergoeding van prestaties) als auteursrechten verboden is. Vermijd dus “gedwongen herkwalificaties”.

De wet van 16 juli 2008 is niet bedoeld om inkomsten die bezoldigingen van loon- of weddetrekkenden of baten van vrije beroepen, ambten of posten uitmaken, in auteursrechten om te zetten.

Bestaan er vrijstellingen over deze belastingregeling?

Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing voor auteursrechten. Er bestaan echter gevallen van verzaking aan de voorheffing als het gaat om:

 • binnenlandse vennootschappen;
 • erkende beheersvennootschappen van rechten (artikel 65 en volgende van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten)
 • internationale of supranationale instellingen (artikel 105, 2°, c)
 • in artikel 105, 6°, a vermelde vennootschappen van een lidstaat, andere dan binnenlandse vennootschappen, op voorwaarde dat de schuldenaar en de gerechtigde verbonden vennootschappen zijn in de zin van artikel 105, 6°, b.

Hierdoor wordt aan de ene kant een dubbele belasting voorkomen (in hoofde van de beheersvennootschap op de rechten die zij ontvangt en anderzijds in hoofde van de auteur op de rechten die hem door de beheersvennootschap worden uitgekeerd). Aan de andere kant wordt ook het fiduciaire optreden van de beheersvennootschap bevestigd, overeenkomstig haar opdracht zoals bepaald in de voormelde wet van 30 juni 1994. Wat meer bepaald de beheersvennootschappen van rechten betreft, voert die wet van 30 juni 1994 een specifiek statuut voor beheersvennootschappen in (art. 65 en volgende).

Kort samengevat: de beheersopdracht van die beheersvennootschappen bestaat alleen uit het innen en verdelen van rechten. Zij zijn in geen geval verkrijgers van die rechten.

Ik heb een prijs van Sabam gekregen. Ik veronderstel dat ik een fiscale vrijstelling geniet?

In principe moet u belastingen betalen op prijzen die u van Sabam hebt gekregen. Het zou echter kunnen dat de belastingdienst die prijzen als beroepsinkomsten wil belasten als u ze hebt verkregen in het kader van uw “beroepswerkzaamheid”.

Alleen prijzen (of subsidies) die u van overheden of openbare instellingen hebt gekregen, kunnen als diverse inkomsten tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% worden belast.

Andere prijzen en subsidies zijn ofwel niet-belastbare inkomsten als het om een echte vrijgevigheid gaat, ofwel inkomsten uit een beroeps- of een occasionele activiteit (naargelang het geval) indien ze als het resultaat daarvan moeten worden beschouwd.

Moet ik voor de auteursrechten die ik ontvang, bijdragen tot het sociaal statuut van de zelfstandigen?

Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, zijn niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen als ze al, in welke hoedanigheid ook, een sociaal statuut genieten dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen.

Met andere woorden: wie onderworpen is aan een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan dat van een zelfstandige of wie onderworpen is aan een sociaal statuut van bediende, arbeider of ambtenaar, moet voor de auteursrechten die hij of zij ontvangt, niet bijdragen tot het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Ik ontvang auteursrechten van Sabam en uitgestelde rechten van het sociaal fonds van Sabam. Loop ik het risico het recht op mijn pensioen te verliezen en te moeten bijdragen tot het statuut van de zelfstandigen?

U mag als gepensioneerd kunstenaar onbeperkt auteursrechten ontvangen op voorwaarde dat uw arbeid uitsluitend bestaat uit het creëren van kunstwerken of wetenschappelijke werken en voor zover die bezigheid geen invloed heeft op de arbeidsmarkt, u geen handelaar bent en u van tevoren de Federale Pensioendienst via het daartoe bestemde formulier op de hoogte brengt.

Ik ontvang een werkloosheidsuitkering. Kan ik mijn auteursrechten blijven ontvangen zonder het recht op mijn uitkering te verliezen?

De inkomsten uit uw artistieke activiteit kunnen tot een lagere uitkering leiden. Met die inkomsten wordt onder meer bedoeld de vergoeding voor een optreden, inkomsten uit de verkoop van kunstwerken, auteursrechten en naburige rechten, eventuele belastbare prijzen die u wint en de inkomsten uit een mandaat in een vennootschap. Met uw inkomsten als loontrekkende wordt geen rekening gehouden. Die hebben dus geen weerslag op uw uitkering. Idem voor vergoedingen die onder de ‘kleine vergoedingsregeling’ vallen.

Ook als u niet langer actief bent als kunstenaar, maar nog inkomsten ontvangt uit een vroegere activiteit (auteursrechten of royalty’s bijvoorbeeld), wordt daarmee rekening gehouden, tenzij u die activiteit definitief stopgezet hebt voor de aanvang van de (eerste) werkloosheidsperiode of sinds minstens twee opeenvolgende kalenderjaren.

Als uw netto belastbare inkomsten per jaar, zoals hierboven omschreven, minder dan 4536,48 € bedragen, is er geen weerslag op het bedrag van uw uitkering.

Meer informatie kunt u vinden op rva.be.

Welk btw-tarief geldt er op auteursrechten?

Het btw-wetboek ziet de “overdracht van of het verlenen van licenties inzake auteursrechten” als een dienst diensten zijn onderworpen aan een tarief van 6% (tenzij het gaat om auteursrechten voor IT-programma’s, waarvoor 21% btw geldt).

Enkel wanneer u de inkomsten ontvangt in het kader van een door u gesloten contract voor uitgave van letterkundige werken of van kunstwerken, zijn ze vrijgesteld van btw (art. 44 § 3, 3°, BTW-wetboek).

Ik ontvang auteursrechten van Sabam. Maar wie is de 6% btw verschuldigd?

Sabam betaalt de verschuldigde btw op de geïnde auteursrechten in de plaats van de auteurs, componisten en uitgevers die zij vertegenwoordigt.

Daardoor ontslaat de belastingadministratie u van de verplichtingen die door of in uitvoering van het btw-wetboek zijn opgelegd, voor zover zij betrekking hebben op de verrichtingen waarbij wij betrokken zijn.