Algemene informatie over het stelsel van 15% belasting op auteursrechten

Opmerking vooraf: dit memorandum bevat algemene informatie over het belastingstelsel  voor  auteursrechten.  Hij   pretendeert  dus   niet   alle   situaties  te beschrijven die zich kunnen voordoen. U doet er dan ook goed aan om deze informatie aan uw eigen situatie te toetsen.

 

Als auteur, componist, uitgever, erfgenaam (natuurlijk persoon) ontvang ik auteursrechten van Sabam. Hoe worden die belast?

Krachtens  de  wet  van  16  juli  2008  (Belgisch  Staatsblad  van  30  juli  2008 blz. 40199) worden vergoedingen betaald voor de cessie of de concessie van auteursrechten  en  naburige  rechten,  alsook  van  de  wettelijke  en  verplichte licenties bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht (nieuw art. 17 § 1, 5° WIB 1992) voortaan belast als roerende inkomsten voor zover deze inkomsten niet  meer  dan 59.970 € bruto (geïndexeerde inkomsten 2018) bedragen, en deze roerende inkomsten onderworpen aan een bevrijdende voorheffing van 15%.

Inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel: 01/01/2008

Aanslagvoet: 15%

Aftrek van de werkelijk gemaakte kosten of toepassing van de volgende forfaitaire kosten:

 • 50% op de eerste inkomstenschijf van 15.270 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)
 • 25% op de volgende schijf van 15.270 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)
 • Geen forfaitaire aftrek boven 30.540 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)

Grensbedragen:

Bedragen de rechten meer dan 59.970 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) per jaar (vóór aftrek van de kosten), dan kunnen de ontvangen rechten boven 59.970 € als beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd.

Voorbeeld:

Ontvangt    u    in    2018    een    bruto    bedrag    van    30.000    €    aan auteursrechten, dan betaalt u:
(30.000 € - 11.497,5 € forfaits) X 15% = 2.775,37 € belasting of  9,25% belasting.
 
Op een bruto bedrag van 10.000 €, daarentegen, betaalt u slechts
(10.000 € - 5.000 €) X 15% = 750 € belasting of 7,5% belasting.

Bedragen de rechten meer dan 59.970 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) per jaar (vóór aftrek van de kosten), dan zullen de ontvangen rechten boven 59.970 € belast zijn aan 30% roerende voorheffing.

Waarschuwing: ze kunnen als beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd indien ze beroepsinkomsten zijn en ze zullen belast zijn aan de progressieve aanslagvoet van de personenbelasting.

 

Waar moet ik mijn auteursrechten aangeven?

Vanaf de inkomsten van 2012 (aanslagjaar 2013) is het verplicht alle roerende inkomsten waaronder de auteursrechten voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting aan te geven, zelfs wanneer deze onderworpen werden aan de inhouding van de roerende voorheffing. Er zal dus een lichte belastingverhoging zijn via de eventuele gemeentelijke opcentiemen.

Praktische regels voor de aangifte aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

Inkomsten < 59.970 €

Belastingaangifte:

Deel 1 – Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

  Codes Codes
1. Inkomsten (bruto) 1117-47 2117-17
2. Forfaitaire kosten 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing 1119-45 2119-15

Hiervoor zal Sabam een specifieke belastingfiche nr. 281.45 uitreiken.  Op deze fiche worden ook de forfaitaire kosten  en de roerende voorheffing vermeld.

 

Inkomsten > 59.970 €

Fiscaal gezien is er sprake van een beroepswerkzaamheid wanneer de bezigheid die auteursrechten doet ontstaan, een geheel van verrichtingen met zich brengt die voldoende frequent zijn en onderling verband houden.

Het deel daarboven (boven 59.970 € bruto – geïndexeerde inkomsten 2018) moet als beroepsinkomsten worden aangegeven als het wel degelijk om een beroepsactiviteit gaat.  Volgende mogelijkheden bestaan afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

Belastingaangifte:

Deel 1 – Vak IV ‘Wedden, lonen, enz.’

  Codes Codes
Rubriek A1-Wedden 1250-11 2250-78
Rubriek M-Roerende voorheffing 1299-59 2299-29

 

Deel 1 – Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

  Codes Codes
1. Inkomsten (bruto) 1117-47 2117-17
2. Kosten 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing 1119-45 2119-15


Deel 2 – Vak XVII ‘Bezoldigingen van bedrijfsleiders’

  Codes Codes
Rubriek 1-Wedden 1400-55 2400-25
Rubriek18-Roerende voorheffing 1427-28 2427-95


Deel 2 – Vak XIX ‘Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden’

  Code Code
Rubriek 1-Ontvangsten 1650-96 2650-66


Deel  2  –  Vak  XX  ‘Voorheffingen in  verband met  een  zelfstandige beroepswerkzaamheid’

  Code Code
Roerende voorheffing 11756-87 2756-57

 

Wie betaalt de roerende voorheffing of de eindbelasting?

De roerende voorheffing is verschuldigd:
4° door rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, alsook aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en aan de belasting van niet-inwoners onderworpen belastingplichtigen, die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, verschuldigd zijn.

Heffing van de roerende voorheffing:

Vanaf 1 januari 2010 houdt Sabam de 15% roerende voorheffing in zonder beperking van het bedrag en na toepassing van de aftrek van de forfaitaire kosten. Er wordt echter een roerende voorheffing van 30% ingehouden boven de grens van 59.970 € bruto (geïndexeerde inkomsten 2018)

 

Is die roerende voorheffing bevrijdend?

Vanaf de inkomsten van 2012 (aanslagjaar 2013) zal het verplicht zijn alle roerende inkomsten waaronder de auteursrechten voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting aan te geven, zelfs wanneer deze onderworpen werden aan de inhouding van de roerende voorheffing. Er zal dus een lichte belastingverhoging zijn via de eventuele gemeentelijke opcentiemen.

 

En de toelage die ik van het sociaal fonds of de KOHS van Sabam ontvang?  Valt die onder dezelfde voordelige belastingregeling tegen 15%?

Absoluut en volgens dezelfde principes als hierboven.

U bent verplicht om de bedragen van de fiche 281.45 van de cvba Sabam aan te geven.

 

Ik heb het repertoire van mijn oom geërfd. Als ik de successierechten heb betaald, zijn de auteursrechten die Sabam mij in de toekomst zal betalen, dan belastbaar?

Sabam zal steeds roerende voorheffing afhouden op de auteursrechten die ze betaald aan natuurlijke personen dus ook aan erfgenamen. Of deze auteursrechten dan belastbaar zijn, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de auteur en diens erfgename.

 

Ik ben een in het buitenland gevestigde auteur en betaal mijn belastingen in het buitenland. Hoe voorkom ik een dubbele belasting?

Voor auteursrechten uit Belgische bron hangt dat af van het land waar u gevestigd bent. Talrijke landen hebben een belastingovereenkomst afgesloten met België, dat zelf meestal een vrijstelling van bronheffing bepaalt. In dat geval zijn de auteurs die in het buitenland gevestigd zijn en belastingen betalen, niet aan de roerende voorheffing van 15% onderworpen. Om dubbele belasting te voorkomen ontvangen zij een formulier 276R dat zij ons ingevuld moeten terugsturen. Anders zullen wij ook op hun rechten 15% roerende voorheffing inhouden.

 

Ik heb in 2017 en in 2018 een voorschot ontvangen. Is dat belastbaar tijdens het jaar van ontvangst (in 2017 en in 2018) of tijdens het jaar dat het wordt ingelopen (in 2018,2019, …)?

Voorschotten op auteursrechten worden belast tijdens het belastbare tijdperk van ontvangst, dat wil zeggen op het ogenblik van betaling.  Voorschotten in 2017 worden dan ook in 2017 belast (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017)  en voorschotten in 2018 worden dan ook belast in 2018 (aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018).

 

Welke procedure moet worden gevolgd door inkomstenschuldenaars als Sabam?

De schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten moeten aangifte 273S in de roerende voorheffing opstellen om die aan de Schatkist over te maken. Alle verkrijgers van de betrokken inkomsten (waarop de roerende voorheffing is ingehouden) moeten gedetailleerd in de aangifte worden vermeld en bovendien moeten per verkrijger de bruto-inkomsten, de afgetrokken kosten en de gestorte roerende voorheffing worden aangegeven.

 

Mag ik mijn erelonen of bezoldigingen als loontrekkende in auteurs-rechten omzetten?

Nee, volgens ons moet u zich alleen afvragen of de beschouwde inkomsten al dan niet inkomsten aan auteursrechten of naburige rechten zijn in de zin van de wet van 30 juni 1994. In het bericht dat op 9 december 2008 in het Belgisch Staatsblad verscheen, staat trouwens duidelijk vermeld dat een herkwalificatie van beroepsinkomsten (ter vergoeding van prestaties) als auteursrechten verboden is. Vermijd dus “gedwongen herkwalificaties”.

De wet van 16 juli 2008 is niet bedoeld om inkomsten die bezoldigingen van loon- of weddetrekkenden of baten van vrije beroepen, ambten of posten uitmaken, in auteursrechten om te zetten.

Dat   betekent   dat   als   auteursrechten   vroeger   “vermengd”   waren   met bezoldigingen of baten, zij voortaan worden belast volgens het stelsel van toepassing op auteursrechten (de kwalificatie van de inkomsten is niet veranderd maar het belastingstelsel is wel logisch geworden). Wat echter werkelijk werknemersbezoldigingen waren, dat wil zeggen alle vergoedingen die voor de werknemer de opbrengst van arbeid ten dienste van zijn werkgever vormen, behoudt zijn kwalificatie als bezoldigingen.

Hetzelfde geldt voor de baten van vrije beroepen, ambten of posten. De inkomsten uit de uitoefening van een dergelijke activiteit zijn als baten belastbare beroepsinkomsten. Dat neemt uiteraard niet weg dat een belastingplichtige die zulke inkomsten verkrijgt, ook auteursrechten kan verkrijgen.

 

Bestaan er nog onzekerheden over deze nieuwe belastingregeling? Zijn er vrijstellingen van roerende voorheffing voor bijvoorbeeld vzw’s en stichtingen?

Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing voor auteursrechten. Er bestaan echter gevallen van verzaking aan de voorheffing.

Volgens de parlementaire stukken betreffende de wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten lag het, bij de inhouding van roerende voorheffing op de inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1,5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), in de bedoeling van de Wetgever om hoofdzakelijk verkrijgers met de hoedanigheid van natuurlijk persoon, inwoner of niet-inwoner, aan bronheffing te onderwerpen.

In dat verband wordt verwezen naar amendement nr. 1 op het wetsontwerp, waarin staat: “Het vigerende artikel 111 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (koninklijk besluit/WIB 92) zal worden aangevuld om een vrijstelling van voorheffing te verlenen aan (i) binnenlandse vennootschappen; (ii) beheersvennootschappen van rechten; (iii) belastingplichtigen, inwoners of niet-inwoners, die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting”. (zie DOC 52, 1188/002, blz. 2).

In afwachting dat de wijziging van het KB/WIB 92 zoals voormeld wordt goedgekeurd, heeft de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën besloten dat de huidige bepalingen van artikel 111, KB/WIB 92 mogen worden toegepast op de in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92 vermelde inkomsten die tot de inwerkingtreding van de desbetreffende wijziging toegekend of toegewezen worden, wanneer de verkrijger van de betrokken inkomsten een binnenlandse vennootschap is, en heeft hij een dergelijke verzaking ook toegestaan wanneer de verkrijger een erkende beheersvennootschap van rechten is bedoeld in artikel 65 en volgende van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Dankzij die laatste verzaking maatregel wordt aan de ene kant een dubbele belasting voorkomen, enerzijds in hoofde van de beheersvennootschap op de rechten die zij ontvangt, en anderzijds in hoofde van de auteur op de rechten die hem door de beheersvennootschap worden uitgekeerd, en aan de andere kant het fiduciaire optreden van de beheersvennootschap bevestigd, overeenkomstig haar opdracht zoals bepaald in de voormelde wet van 30 juni 1994. Wat meer bepaald de beheersvennootschappen van rechten betreft, voert die wet van 30 juni 1994 een specifiek statuut voor beheersvennootschappen in (art. 65 en volgende). De beheersopdracht van die beheersvennootschappen bestaat alleen uit het innen en verdelen van rechten en zij zijn in geen geval verkrijgers van die rechten.
 
Bijgevolg mag worden verzaakt aan de inhouding van roerende voorheffing op de in  artikel  17,  §  1,  5°,  WIB  92  vermelde  inkomsten,  namelijk  de  inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke of verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of door overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht, toegekend of toegewezen aan verkrijgers met de hoedanigheid van:

a) binnenlandse vennootschappen;

b) erkende beheersvennootschappen van rechten, bedoeld in artikel 65 en volgende van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

c) internationale of supranationale instellingen bedoeld in artikel 105, 2°, c;

d) in artikel 105, 6°, a, vermelde vennootschappen van een lidstaat, andere dan binnenlandse vennootschappen, op voorwaarde dat de schuldenaar en de gerechtigde verbonden vennootschappen zijn in de zin van artikel 105, 6°, b.

 

Ik heb een prijs van Sabam gekregen. Ik veronderstel dat ik een fiscale vrijstelling geniet?

De prijzen van Sabam zijn in principe belastbaar in hoofde van de ontvangers ervan.

Het zou echter kunnen dat de belastingadministratie die prijzen als beroepsinkomsten wil belasten indien ze verkregen zijn “in het kader van de beroepswerkzaamheid” van de begunstigden.

Alleen door overheden of openbare instellingen betaalde prijzen (of subsidies) kunnen als diverse inkomsten tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% worden belast.

Niet van overheidswege betaalde prijzen en subsidies zijn ofwel niet-belastbare inkomsten als het om een echte vrijgevigheid gaat, ofwel inkomsten uit een beroeps- of een occasionele activiteit (naargelang het geval) indien ze als het resultaat daarvan moeten worden beschouwd.

 

Kunt u mij zeggen of ik voor de auteursrechten die ik ontvang, moet bijdragen tot het sociaal statuut van de zelfstandigen?

Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, zijn niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, een sociaal statuut genieten dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen (Art. 5 van K.B. nr. 38 van 27/07/1967. Journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, zijn niet aan dit besluit onderworpen indien zij reeds in welke hoedanigheid ook een sociaal statuut genieten dat ten minste gelijkwaardig is aan het bij dit besluit geregelde).

Met andere woorden: wie onderworpen is aan een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan dat van een zelfstandige (in enige andere hoedanigheid) of wie onderworpen is aan een sociaal statuut van bediende, arbeider of ambtenaar, moet voor de auteursrechten die hij of zij ontvangt, niet bijdragen tot het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 

Ik ben gepensioneerd en ik ontvang auteursrechten van Sabam en uitgestelde rechten van  de  KOHS of het Sociaal Fonds van Sabam . Loop ik het risico het recht op mijn pensioen te verliezen en te moeten bijdragen tot het statuut van de zelfstandigen?

Gepensioneerde kunstenaars mogen onbeperkt auteursrechten ontvangen op voorwaarde dat hun arbeid uitsluitend bestaat uit het scheppen van werken van wetenschap of kunst en voor zover die bezigheid geen invloed uitoefent op de arbeidsmarkt, de gepensioneerde geen handelaar is en hij van tevoren de Rijksdienst voor Pensioenen via het daartoe bestemde formulier op de hoogte
brengt (K.B. van 21 december 1967 over de pensioenen).

 

Ik ontvang een werkloosheidsuitkering. Kan ik mijn auteursrechten blijven ontvangen zonder het recht op mijn uitkering te verliezen?

De inkomsten die voortvloeien uit uw artistieke activiteit kunnen een vermindering van de uitkering tot gevolg hebben. Met die inkomsten wordt onder meer bedoeld de vergoeding voor een optreden, inkomsten uit de verkoop van kunstwerken, auteursrechten en naburige rechten, belastbare prijzen ingevolge deelname aan een wedstrijd en de inkomsten uit een mandaat in een vennootschap. Met uw inkomsten als loontrekkende wordt echter geen rekening gehouden. Die hebben dus geen weerslag op uw uitkering. Idem voor vergoedingen die onder de ‘kleine vergoedingsregeling’ vallen.

Ook indien u niet langer actief bent als artiest, maar nog inkomsten ontvangt uit een vroegere activiteit (auteursrechten of royalty’s bijvoorbeeld), wordt daarmee rekening gehouden, tenzij u die activiteit definitief stopgezet hebt voor de aanvang van de (eerste) werkloosheidsperiode of sinds minstens twee opeenvolgende kalenderjaren.

Indien uw netto belastbare inkomsten per jaar, zoals hierboven omschreven, minder dan 4446,00 € bedragen, dan is er geen weerslag op het bedrag van uw uitkering.

Meer informatie kunt u vinden op rva.be.  

 

 BTW-problematiek: welk BTW-tarief geldt er op auteursrechten?

De “overdracht van of het verlenen van licenties inzake auteursrechten” zijn diensten (art. 18 § 1, 7°, van het BTW-wetboek). Die diensten zijn onderworpen aan een tarief van 6% (tenzij het gaat om auteursrechten betreffende informaticaprogramma’s, waarvoor 21% btw geldt).
Worden de inkomsten echter ontvangen in het kader van een door de auteur of toondichter gesloten contract voor uitgave van letterkundige werken of van kunstwerken, dan zijn ze vrijgesteld van btw (art. 44 § 3, 3°, BTW-wetboek).

 

Ik  ontvang  auteursrechten  van  Sabam.  Maar  wie  is  de  6%  BTW verschuldigd?

Krachtens beslissing T1715 van 18/10/1971, bevestigd bij circulaire nr. 166 van
25/11/1971 van de Centrale BTW-Administratie, betaalt Sabam de verschuldigde btw op de geïnde auteursrechten in de plaats van de auteurs, componisten en uitgevers die zij vertegenwoordigt.
Daardoor ontslaat de belastingadministratie de betrokken personen van de verplichtingen die door of in uitvoering van het BTW-wetboek zijn opgelegd, voor zover zij betrekking hebben op de verrichtingen waarbij wij betrokken zijn.

 

Nog een laatste tip!

Controleer zorgvuldig de berekeningsnota op uw aanslagbiljet want daarin komen regelmatig vergissingen of vergetelheden voor vanwege de belastingdiensten die de gegevens moeten ingeven. Een gewaarschuwde vennoot telt voor twee!

 

Bronnen

 • Nieuw belastingstelsel voor inkomsten uit auteursrechten
 • (Wet van 16 juli 2008; BS 30 juli 2008, tweede editie p. 40199)
 • Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, ondertekend door de Minister van Financiën en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 december 2008 (p. 65489 tot 65495)
 • 'Cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht' (nieuw art. 17 § 1, 5°, WIB 1992)
 • Verplichting om roerende voorheffing in te houden (nieuw art. 261, eerste lid, 4°, WIB 1992)
 • Aangifte roerende voorheffing:
  • aangifte 273 S
  • 273 S – tussenblad