Gebruiksvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden. Sabam kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Aansprakelijkheid van Sabam

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld om uitleg te verschaffen over Sabam, de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers en haar diensten. Indien zij toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten kan Sabam hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kan Sabam verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot de website of die het gevolg is van of verband houdt met het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen op deze website.

Sabam mag op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de informatie en het materiaal dat op deze website wordt vertoond.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Het materiaal dat op deze website kan geraadpleegd worden, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handels en dienstmerken zijn de materiële en intellectuele eigendom van Sabam, of van aan Sabam gelieerde vennootschappen of nog van derden met wie Sabam hiervoor licentie- of andere contracten heeft afgesloten, en kan beschermd zijn door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op de intellectuele eigendom. Het is niet toegelaten om het materiaal van onze website of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden, te laten circuleren, bewerken of wijzigen. Wil u dit materiaal geheel of gedeeltelijk reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiertoe over de voorafgaande schriftelijke toelating van Sabam beschikken, tenzij dat volgens de wettelijke bepalingen ter zake niet noodzakelijk is.

Bedrijfsnamen, onderscheiden tekens, logo’s of tekeningen en modellen die op deze website eventueel voorkomen, kunnen beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Het is niet toegelaten dit beschermd materiaal vrij te gebruiken.

De databanken van Sabam, onder andere die van haar repertoire, die via deze website aan het publiek ter beschikking worden gesteld, zijn de exclusieve intellectuele eigendom van Sabam, zowel wat betreft de inhoud als de lay-out, structuur, samenstelling, indeling en taal.

Het is niet toegestaan deze databanken geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, te verzenden, te distribueren, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te geven, te doen circuleren, te bewerken of te wijzigen. Het is alleen toegestaan om de toegankelijke gegevens van deze databanken te raadplegen zonder ze te wijzigen. Voor elke exploitatie van deze databanken is dus de voorafgaande schriftelijke toelating van Sabam vereist, tenzij dit niet wettelijk verplicht is.

De automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder geen enkel beding worden geïnterpreteerd in de zin van of gelijkgesteld worden aan het verkrijgen van een licentie of ander gebruiksrecht op de informatie, gegevens, producten of diensten beschermd door het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

4. Links

Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Sabam

Indien u op uw eigen website een hyperlink wil aanbrengen naar de website van Sabam moet u hiervoor over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming beschikken. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.

Links naar websites beheerd door derden

De website van Sabam bevat links naar websites die niet onder toezicht van Sabam staan. Sabam controleert deze websites en de inhoud die erop terug te vinden is niet. Sabam draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

5. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die eruit kunnen ontstaan.