Hoe uw belastingaangifte voor uw auteursrechten 2018 (aanslagjaar 2019) invullen?

Er is een verplichting alle roerende inkomsten waaronder de auteursrechten voor de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting aan te geven, zelfs wanneer deze onderworpen werden aan de inhouding van de roerende voorheffing.

Krachtens  de  wet  van  16  juli  2008  (Belgisch  Staatsblad  van  30  juli  2008 blz. 40199) worden vergoedingen betaald voor de cessie of de concessie van auteursrechten  en  naburige  rechten,  alsook  van  de  wettelijke  en  verplichte licenties bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht (nieuw art. 17 § 1, 5° WIB 1992) voortaan belast als roerende inkomsten voor zover deze inkomsten niet  meer  dan  59.970  €  bruto  bedragen  (geïndexeerde inkomsten
2018), en deze roerende inkomsten onderworpen aan een bevrijdende voorheffing van 15%.

Inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel: 01/01/2008

Aanslagvoet: 15%

Aftrek van de werkelijk gemaakte kosten of toepassing van de volgende forfaitaire kosten:

  • 50% op de eerste inkomstenschijf van 15.990 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)
  • 25% op de volgende schijf van 16.000 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)
  • Geen forfaitaire aftrek boven 31.990 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019)

Grensbedragen:

Bedragen de rechten meer dan 59.970 € (geïndexeerde inkomsten 2018, aanslagjaar 2019) per jaar (vóór aftrek van de kosten), dan zullen de ontvangen rechten boven 59.970 € belast zijn aan 30% roerende voorheffing.

Waarschuwing: ze kunnen als beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd indien ze beroepsinkomsten zijn en ze zullen belast zijn aan de progressieve aanslagvoet van de personenbelasting.

Voorbeeld:

Ontvangt u in 2018 een brutobedrag van 30.000 € aan auteursrechten, dan betaalt u:
(30.000 €  -  11.497,5 €  forfaits) X  15% =  2.775,37 €  belasting of 9,25 % belasting.

Op een brutobedrag van 10.000 €, daarentegen, betaalt u slechts
(10.000 € - 5.000 €) X 15% = 750 € belasting of 7,5% belasting.


Praktische regels voor de aangifte aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018)

Inkomsten < 59.970 €

Belastingaangifte

Deel 1 – Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

  Codes Codes
1. Inkomsten (bruto) 1117-47 2117-17
2. Kosten 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing 1119-45 2119-15

Hiervoor zal Sabam een specifieke belastingfiche nr. 281.45 uitreiken. Op deze fiche worden ook de forfaitaire kosten en de roerende voorheffing vermeld.

Hoewel Sabam roerende voorheffing heeft ingehouden, kan de belastingplichtige zijn rechten aangeven om zijn werkelijke kosten af te trekken.

 

Inkomsten > 59.970 €

Fiscaal gezien is er sprake van een beroepswerkzaamheid wanneer de bezigheid die auteursrechten doet ontstaan, een geheel van verrichtingen met zich brengt die voldoende frequent zijn en onderling verband houden.
 
Het deel daarboven (boven 59.970 € bruto – geïndexeerde inkomsten 2018) moet als beroepsinkomsten worden aangegeven als het wel degelijk om een beroepsactiviteit gaat. Volgende mogelijkheden bestaan afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 

Belastingaangifte:

1)    Deel 1 – Vak IV ‘Wedden, lonen, enz.’

  Codes Codes
Rubriek A1-Wedden 1250-11 2250-78
Rubriek M-Roerende voorheffing 1299-59 2299-29

 

2)    Deel 1 – Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

D. Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

  Codes Codes
1. Inkomsten (bruto) 1117-47 2117-17
2. Kosten 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing 1119-45 2119-15

 

3)    Deel 2 – Vak XVII ‘Bezoldigingen van bedrijfsleiders’

  Codes Codes
Rubriek 1-Bezoldigingen 1400-55 2400-25
Rubriek 18-Roerende voorheffing 1427-28 2427-95

 

4)    Deel 2 – Vak XIX ‘Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden’

  Code Code
Rubriek 1-Ontvangsten 1650-96 2650-66

 

5)    Deel  2  –  Vak  XX  ‘Voorheffingen in  verband met  een  zelfstandige beroepswerkzaamheid’    

  Code Code
1. Roerende voorheffing 1756-87 2756-57