Algemeen akkoord

Muziek op de werkplaats

Wanneer in een onderneming, vereniging of openbare dienst muziek gebruikt wordt op de werkplaats dan moet deze onderneming, vereniging of openbare dienst een gebruikslicentie aanvragen bij Unisono.

Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk, is "de werkplaats" iedere plaats waar arbeid wordt verricht onafhankelijk van het feit of deze plaats zich binnen of buiten de onderneming, de vereniging of de openbare dienst bevindt en onafhankelijk van het feit of deze plaats zich in een ruimte bevindt die al dan niet afgesloten is.

Het tarief voor dit toepassingsgebied wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, met als berekeningsbasis het aantal VTE's (Voltijds Equivalenten). Dit cijfer staat steeds op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar -1.

De betaling van dit tarief verleent de toelating om muziek te gebruiken op eender welke werkplaats van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

Aantal VTE Jaartarief zbtw 6%
van tot Sabam Simim
9 10 123,77 € 92,41 €
11 25 222,76 € 184,81 €
26 50 429,04 € 369,63 €
51 100 478,53 € 554,43 €
101 200 907,58 € 739,24 €
201 500 1897,65 € 924,05 €
501 1000 2673,20 € 1108,87 €
Elke extra 100 VTE 206,27 € 46,20 €
CPI 148,01

 

Bedrijfsrestaurants of kantines

Een gebruikslicentie bij UNISONO is nodig als in de bedrijfsrestaurants of -kantines van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, of in de ruimtes die als zodanig gebruikt worden, regelmatig muziek te horen is.

In dit geval loopt de berekeningswijze van Sabam en Simim niet gelijk, maar de berekeningsbasis is wel dezelfde: het aantal m² van de gebruikte ruimte. Elk lokaal of ruimte in de onderneming wordt apart getarifeerd.

Voor Sabam moet het onderscheid gemaakt worden of het gaat om een pure audio weergave of om een audiovisuele weergave (beeld én muziek: bijvoorbeeld TV). Voor Simim zijn de tarieven voor pure audioweergave en audiovisuele weergave dezelfde.

Het Sabam tarief:
Gesonoriseerde oppervlakte Jaartarief zbtw 6%
tot en met 25m²  
 1. audio
 2. audiovisueel
 1. 218,00 €
 2. 272,49 €
vanaf 25,01m² tot 50m²  
 1. audio
 2. audiovisueel
 1. 326,99 €
 2. 408,74 €
vanaf 50,01m² tot 100m²  
 1. audio
 2. audiovisueel
 1. 435,99 €
 2. 544,98 €
CPI 148,01
Toeslag:

Indien de oppervlakte groter is dan 100 m²: een verhoging van het basisbedrag met 25% per begonnen schijf van 100m² boven de basisoppervlakte van 100 m².

Het Simim tarief :
Oppervlakte Jaartarief zbtw 6%
van tot  
0,01m² 100m² 144,38 €
101m² 200m² 179,03 €
201m² 300m² 213,68 €
301m² 400m² 248,33 €
401m² 500 282,98 €
Elke extra 100 m² 34,65 €
CPI 148,01

 

Combinatietarief voor gebruik van muziek op de werkplaats én in bedrijfsrestaurants en -kantines

Wanneer in een onderneming, vereniging of openbare dienst zowel muziek gebruikt wordt op de werkplaats als in de bedrijfsrestaurants of –kantines of de ruimtes die als zodanig gebruikt worden, dan kan voor beide soorten muziekgebruik met UNISONO een gebruikslicentie aangevraagd worden tegen een voordelig combinatietarief.

Voor alle voorgaande tarieven (muziek op de werkvloer, muziek in bedrijfsrestaurants, of de combinatie van beiden) gelden volgende maximumbedragen:

Aantal VTE Jaartarief zbtw 6%
van tot Sabam Simim
9 10 288,77 € 161,71 €
11 25 371,29 € 277,22 €
26 50 643,54 € 517,47 €
51 100 775,56 € 720,76 €
101 200 1237,59 € 961,02 €
201 500 2062,65 € 1201,27 €
501 1000 3052,73 € 1441,52 €
Elke extra 100 VTE 495,03 € 57,75 €
CPI 148,01

 

Dit houdt concreet in dat voor gebruik van muziek op de werkvloer, in bedrijfsrestaurants of beiden een onderneming - ongeacht haar grootte - in ieder geval nooit meer dan deze maximumbedragen zal betalen.

 

Sabam

11550,65 €
Sabam (groepsaangifte) 17325,97 €
Simim 5775,32 €

Alle volgende tarieven (personeelsfeesten, wachtmuziek en sonorisatie van websites) zijn niet inbegrepen in de maximumbedragen.

 

Personeelsfeesten

Vaak worden binnen bedrijven feesten of vieringen georganiseerd die uitsluitend bestemd zijn voor de personeelsleden en hun nabije relaties. Voorbeelden: een verjaardag, een pensionering, de uitbreiding van de onderneming of het jaarlijkse personeelsfeest. Via een gebruikslicentie bij UNISONO kunt u de auteurs- en nevenrechten op jaarbasis regelen.

Aantal VTE Jaartarief zbtw 6%
van tot Sabam Simim
6 10 82,50 € 69,30 €
11 25 165,01 € 98,18 €
26 50 247,52 € 184,81 €
51 100 330,03 € 300,31 €
101 200 536,30 € 415,82 €
201 500 1031,33 € 993,36 €
501 1000 1485,11 € 1917,41 €
Elke extra 100 VTE 206,27 € 173,26 €
CPI 148,01

 

De evenementen die gedekt zijn door deze jaarovereenkomst moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • het evenement vindt plaats in de ruimtes/lokalen of op het domein (vb. parking) van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst (intra muros),
 • het evenement is uitsluitend bestemd voor de personeelsleden en hun nabije relaties (partners van personeelsleden en verwanten van de eerste graad),
 • de toegang tot het evenement is gratis,
 • er mag geen sprake zijn van levende muziek (live opvoeringen).

Belangrijk:
Indien u beslist om geen jaarvergoeding te betalen voor alle evenementen die aan de hierboven cumulatief opgesomde voorwaarden voldoen, zal er voor elk evenement een aparte gebruikslicentie moeten aangevraagd worden bij UNISONO. Dat kan per e-mail op unisono@sabam.be , of per brief aan:
Sabam, c/o UNISONO,
Aarlenstraat 75-77,
1040 Brussel.

Ook in dit geval geldt de gebruikslicentie voor de auteurs- en de nevenrechten en wordt de vergoeding voor Sabam en Simim in één keer geregeld.

Opgelet:
Alle evenementen die NIET aan de hierboven cumulatief opgesomde voorwaarden voldoen, vallen niet onder het toepassingsgebied van UNISONO. Hiervoor moeten afzonderlijke licenties worden aangevraagd bij Sabam (voor de auteursrechten) en bij de Billijke Vergoeding (voor de naburige rechten).