Algemeen tarief

Muziek op de werkplaats

Wanneer in een onderneming, vereniging of openbare dienst muziek gebruikt wordt op de werkplaats dan moet deze onderneming, vereniging of openbare dienst een gebruikslicentie aanvragen bij Unisono.

Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk, is "de werkplaats" iedere plaats waar arbeid wordt verricht onafhankelijk van het feit of deze plaats zich binnen of buiten de onderneming, de vereniging of de openbare dienst bevindt en onafhankelijk van het feit of deze plaats zich in een ruimte bevindt die al dan niet afgesloten is.

Het tarief wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, met als berekeningsbasis het aantal voltijdsequivalenten (VTE's). Dit cijfer staat steeds op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar -1.

Voor naburige rechten bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de billijke vergoeding):

Indien de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdsequivalenten zoals opgenomen in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, dient hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht te staven.

Het bedrag van de Billijke Vergoeding wordt in dit geval verhoogd met 25%.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s moeten deze tarieven niet betalen.

VTE's op de
sociale balans
van 31.12.2017
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 151,33
NABURIGE RECHTEN
gezondheidsindex 105,51
9 tot 10 126,55 € 92,41 €
11 tot 25 227,76 € 184,81 €
26 tot 50 438,66 € 369,63 €
51 tot 100 489,26 € 554,43 €
101 tot 200 927,93 € 739,24 €
201 tot 500 1940,22 € 924,05 €
501 tot 1000 2733,16 € 1108,87 €
Extra 100 210,90 € 129,36 €

 

Bedrijfsrestaurants of kantines

Een gebruikslicentie bij UNISONO is nodig als in de bedrijfsrestaurants of -kantines van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, of in de ruimtes die als zodanig gebruikt worden, regelmatig muziek te horen is.

In dit geval loopt de berekeningswijze van auteursrechten en naburige rechten niet gelijk, maar de berekeningsbasis is wel dezelfde: het aantal m² van de gebruikte ruimte. Elk lokaal of ruimte in de onderneming wordt apart getarifeerd.

Voor auteursrechten moet het onderscheid gemaakt worden of het gaat om een pure audio weergave of om een audiovisuele weergave (beeld én muziek: bijvoorbeeld TV). Voor naburige rechten bestaan alleen tarieven voor audio weergave.

Gesonoriseerde
oppervlakte
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
151,33
tot en met 25m²  

audio

audiovisueel

222,89 €

278,60 €

vanaf 25,01m² tot 50m²  

audio

audiovisueel

334,33 €

417,90 €

vanaf 50,01m² tot 100m²  

audio

audiovisueel

445,77 €

557,20 €

Toeslag:

Indien de oppervlakte groter is dan 100 m²: een verhoging van het basisbedrag met 25% per begonnen schijf van 100m² boven de basisoppervlakte van 100 m².

Gesonoriseerde
oppervlakte
NABURIGE RECHTEN
gezondheidsindex
105,51
van 0,01m² tot 100m² 144,38 €
van 101m² tot 200m² 179,03 €
van 201m² tot 300m² 213,68 €
van 301m² tot 400m² 248,33 €
van 401m² tot 500m² 282,98 €
Elke extra 100 m² 34,65 €

 

Combinatietarief

Wanneer in een onderneming, vereniging of openbare dienst zowel muziek gebruikt wordt op de werkplaats als in de bedrijfsrestaurants of –kantines of de ruimtes die als zodanig gebruikt worden, dan kan voor beide soorten muziekgebruik met UNISONO een gebruikslicentie aangevraagd worden tegen een voordelig combinatietarief.

Dit tarief is van toepassing indien zowel muziek op de werkplaats als muziek in bedrijfsrestaurants, -kantines en -refters gebruikt wordt. Dit tarief wordt berekend in functie van het aantal voltijds- equivalenten (VTE’s) in de onderneming, vereniging of openbare dienst. Het aantal VTE’s is het aantal dat in de sociale balans van de onderneming, vereniging of openbare dienst moet gerapporteerd worden.

Voor naburige rechten bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de billijke vergoeding):
Indien de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdsequivalenten zoals opgenomen in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, dient hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht te staven.
Het bedrag van de Billijke Vergoeding wordt in dit geval verhoogd met 25%.

VTE's op de
sociale balans
van 31.12.2017
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
151,33
NABURIGE RECHTEN
gezondheidsindex
105,51
9 tot 10 295,25 € 163,98 €
11 tot 25 379,62 € 281,11 €
26 tot 50 657,98 € 524,73 €
51 tot 100 792,95 € 730,87 €
101 tot 200 1265,35 € 974,50 €
201 tot 500 2108,92 € 1218,13 €
501 tot 1000 3121,20 € 1461,75 €
Extra 100 506,14 € 168,17 €

Voor alle voorgaande tarieven (muziek op de werkvloer, muziek in bedrijfsrestaurants, of de combinatie van beiden) gelden volgende maximumbedragen:

Auteursrechten

11.809,74 € (excl. btw)
Auteursrechten (groepsaangifte) 17.714,61 € (excl. btw)
Naburige rechten 5.775,32 € (excl. btw)

Dit houdt concreet in dat voor gebruik van muziek op de werkvloer, in bedrijfsrestaurants of beiden een onderneming - ongeacht haar grootte - in ieder geval nooit meer dan deze maximumbedragen zal betalen.

Alle volgende tarieven (personeelsfeesten, wachtmuziek en sonorisatie van websites) zijn niet inbegrepen in de maximumbedragen.

 

Personeelsfeesten

Vaak worden binnen bedrijven, verenigingen of openbare diensten feesten of vieringen georganiseerd die uitsluitend bestemd zijn voor de personeelsleden en hun nabije relaties. Voorbeelden: een verjaardag, een pensionering of het jaarlijkse personeelsfeest. Via een gebruikslicentie bij UNISONO kunt u de auteurs- en naburige rechten op jaarbasis regelen.
 
De evenementen die gedekt zijn door deze jaarovereenkomst moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • het evenement vindt plaats in de ruimtes/lokalen of op het domein (vb. parking) van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst (intra muros),
  • het evenement is uitsluitend bestemd voor de personeelsleden en hun nabije relaties (partners van personeelsleden en verwanten van de eerste graad),
  • de toegang tot het evenement is gratis,
  • er mag geen sprake zijn van live muziek (live opvoeringen).

Opgelet:
Alle evenementen die NIET aan de hierboven cumulatief opgesomde voorwaarden voldoen, vallen niet onder het toepassingsgebied van UNISONO. Hiervoor moeten afzonderlijke licenties worden aangevraagd bij Sabam (voor de auteursrechten) en bij de Billijke Vergoeding (voor de naburige rechten).

Het tarief wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

Voor auteursrechten is de berekeningsbasis het aantal voltijdsequivalenten (VTE's). Dit cijfer staat steeds op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar -1.

Voor naburige rechten bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de billijke vergoeding):
Indien de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdsequivalenten zoals opgenomen in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, dient hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht te staven.

Het bedrag van de naburige rechten wordt in dit geval verhoogd met 25%.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s moeten deze tarieven niet betalen.

 

VTE's op de
sociale balans

van 31.12.2017
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
151,33
NABURIGE RECHTEN
gezondheidsindex
105,51
van 6 tot 10 84,35 € 69,30 €
van 11 tot 25 168,72 € 98,18 €
van 26 tot 50 253,07 € 184,81 €
van 51 tot 100 337,43 € 300,31 €
van 101 tot 200 548,33 € 415,83 €
van 201 tot 500 1054,47 € 993,36 €
van 501 tot 1000 1518,42 € 1917,41 €
Extra 100 210,90 € 173,26 €

 

Sabam is gemandateerd door Playright en SIMIM.