Algemene voorwaarden

1. Gebruikslicentie

Met een UNISONO-gebruikslicentie mag de onderneming, de vereniging of de openbare dienst alle beschermde werken uitvoeren die tot het nationale en internationale repertoire behoren van Sabam. En voldoet de onderneming, de vereniging of de openbare dienst ten aanzien van SIMIM en PlayRight aan de verplichting tot het betalen van de billijke vergoeding. Deze licentie geldt voor de in artikel 2 bedoelde exploitatie(s) waarvoor de onderneming, de vereniging of de openbare dienst heeft aangegeven muziek te gebruiken. De gebruikslicentie is geldig na betaling van de factuur.

Zijn van toepassing i.v.m. muziekgebruik in niet-publieke ruimtes van ondernemingen, verenigingen en openbare diensten:
Artikel XI.165 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de auteursrechtelijke toestemming van Sabam.
Artikel XI.205 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de toestemming van Simim voor gebruik van wachtmuziek en achtergrondmuziek op websites.
Artikels XI.212 en XI.213 Wetboek van Economisch Recht wat betreft de openbare uitvoering van fonogrammen*.
Art.58 - 62 van het KB Billijke Vergoeding van 17 december 2017 gewijzigd door KB Billijke Vergoeding van 8 juli 2018 voor de openbare uitvoering van fonogrammen.

 

2. Lastgevingsovereenkomst

SIMIM en PlayRight hebben met Sabam een lastgevingsovereenkomst gesloten waarbij SIMIM en PlayRight Sabam hebben opgedragen om namens hen en voor hun rekening de naburige rechten van de producenten en de uitvoerende kunstenaars te innen voor het gebruik van muziek door ondernemingen, verenigingen of openbare diensten, in een of meer van de hierna beperkend opgesomde situaties: muziek op de werkvloer, muziek in de personeelsrestaurants, muziek tijdens personeelsfeesten. SIMIM heeft Sabam eveneens gemandateerd voor het innen van wachtmuziek aan de telefoon en achtergrondmuziek op de website van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst. Alle contacten (briefwisseling, facturen, telefoongesprekken…) tussen Sabam en de onderneming, de vereniging of de openbare dienst gebeuren onder de benaming “UNISONO”.

 

3.Overdracht en moreel recht

De UNISONO-gebruikslicentie mag niet worden overgedragen en geldt, bij uitvoering door middel van mechanische of elektronische toestellen, alleen voor het gebruik van legaal vervaardigde geluids- of audiovisuele dragers en/of legaal gedownloade geluids- of audiovisuele bestanden. De morele rechten van de auteurs en de uitvoerende kunstenaars zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

 

4. Verantwoordelijkheid van de klant

De onderneming, de vereniging of de openbare dienst is verantwoordelijk voor de uitvoeringen in haar vestiging(en), hetzij door haarzelf, hetzij met haar instemming door derden, voor wie zij zich in dat geval hoofdelijk verbindt.

 

5. Wijzigingen

De onderneming, de vereniging of de openbare dienst dient elke wijziging in haar vestiging(en) of haar activiteit die van invloed kan zijn op de toekenningsvoorwaarden van de in artikel 1 bedoelde gebruikslicentie, onmiddellijk bij UNISONO aan te geven.

 

6. Betalingsmodaliteiten

De wettelijk verschuldigde UNISONO-rechten worden forfaitair bepaald overeenkomstig de geldende tarieven en moeten door de onderneming, de vereniging of de openbare dienst binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur worden betaald via overschrijving op de bankrekening van Sabam-UNISONO.

Betaling in termijnen
De onderneming, vereniging of de openbare dienst mag kiezen voor een betaling van de factuur in termijnen.
Per semester: 53% van het basistarief
Per trimester: 28,5% van het basistarief

Niet-betaling
Indien de factuur op de vervaldag niet betaald is, zullen aan de onderneming, de vereniging of de openbare dienst per rappel 15 euro forfaitaire kosten worden aangerekend. Bovendien zal UNISONO een schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 €, kunnen vorderen indien de factuur meer dan acht dagen na een tweede rappel onbetaald blijft. Als UNISONO extra kosten moet maken om de betaling van de factuur te verkrijgen, dan vallen die eveneens ten laste van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

 

7. Indexaanpassingen

De UNISONO-rechten zijn gekoppeld aan de index die in de toepasselijke tarieven vermeld staat. Elke indexschommeling kan een aanpassing van de verschuldigde bedragen met zich meebrengen en zal door UNISONO bij eenvoudige kennisgeving op de factuur aan de onderneming, de vereniging of de openbare dienst worden gemeld.

Auteursrechten zijn gekoppeld aan de consumptieprijsindex.

Naburige rechten zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex m.u.v. wachtmuziek en achtergrondmuziek op de website.

 

8. Gebruik van muziek zonder licentie

Bij gebruik van muziek zonder gebruikslicentie wordt het standaardtarief gedurende het eerste contractjaar verhoogd met 15% met toepassing van volgende minima:
Auteursrechten: verhoging met minimum 25 euro
Naburige rechten: verhoging met minimum 75 euro.

Bij een vaststelling ter plaatse zal er 100 euro als schadevergoeding worden aangerekend en 125 euro (excl. btw) als kosten van vaststelling en verplaatsing.

 

9. Opgave playlist

Op verzoek van UNISONO dient de onderneming, de vereniging of de openbare dienst elk jaar tijdens de vervalmaand een opgave van de gebruikte werken (programma) te bezorgen voor wat betreft de rubrieken telefonische wachtmuziek en achtergrondmuziek op de website.

 

10. Startdatum van de licentie

Bij spontane aangifte gaat de licentie in op de eerste dag van de maand van de ondertekening, tenzij anders door de gebruiker wordt aangegeven. In het geval van een controle is de startdatum de datum van de eerste dag van de maand waarin de vaststelling heeft plaatsgevonden.

 

11. Duur van een licentie

Deze gebruikslicentie is geldig vanaf de datum van aanvang tot 31 december van het betrokken jaar. Zij zal vervolgens jaar na jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij zij aangetekend of per e-mail door één van beide partijen wordt opgezegd uiterlijk 1 maand voor elke jaarlijkse vervaldag.

In geval van definitieve stopzetting van activiteiten en mits voorlegging van een officieel bewijs van stopzetting, of bij stopzetting van muziekgebruik in de loop van het jaar zullen de verschuldigde rechten, op verzoek van de onderneming, vereniging of openbare dienst als volgt worden aangepast:

Auteursrechten
De rechten worden verminderd met 50% als de periode tussen de laatste contractuele vervaldag en de datum van stopzetting maximum één semester bedraagt.

Naburige rechten
De rechten worden pro rata verminderd vanaf de 1e dag van de maand die volgt op de datum van stopzetting.

 

12. Wijziging van algemene voorwaarden en tarieven

UNISONO verbindt zich ertoe de onderneming, de vereniging of de openbare dienst in kennis te stellen van elke wijziging van deze algemene voorwaarden of van de tarieven. Indien de gebruikslicentie niet wordt opgezegd dan wordt de onderneming, de vereniging of de openbare dienst geacht de nieuwe voorwaarden en/of tarieven te aanvaarden.

 

13. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het UNISONO privacy beleid. Onze privacy policy kan u raadplegen via sabam.be.

 

14. Bevoegde rechtbank

Partijen erkennen, bij betwisting of niet-naleving van de gestelde voorwaarden, de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel of van de hoofdzetel van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, naar keuze van UNISONO.

 

*Fonogram: De eerste vastlegging (de moederband of de master) van klank. In het kader van deze licentie wordt hiermee bedoeld de eerste opname van muziek en/of een lied.

Sabam is gemandateerd door Playright en SIMIM.