Wat kan Sabam doen in geval van plagiaat?

Sabam kan niets doen bij (een vermoeden van) plagiaat. Waarom niet? Omdat we dat niet mogen: Sabam beheert alleen uw vermogensrechten.

Wij innen voor u uw auteursrechten bij de gebruikers van uw werken en keren die aan u uit.


Wanneer is er sprake van plagiaat?

Vertoont een werk gelijkenissen met een van uw werken? Dan kan er sprake zijn van plagiaat. Dat is een schending van uw moreel recht. En dat mag alleen de auteur zelf uitoefenen: alleen u beslist om de tegenpartij te contacteren of een gerechtelijke procedure te starten. En alleen hoven en rechtbanken zijn bevoegd om te beslissen of er al dan niet sprake is van plagiaat. Sabam dient dan ook in geschillen tussen rechthebbenden onderling steeds een neutrale positie in te nemen.


Waarmee kan Sabam wél helpen?

Toch laat Sabam u niet in de kou staan. Doe een beroep op een commissie van experten/auteurs. Die selecteren wij zorgvuldig op basis van het genre waarin ze zijn gespecialiseerd. Vervolgens vragen wij bij ude nodige documentatie op om een analyse van beide werken te kunnen uitvoeren.

De forfaitaire kost hiervoor bedraagt € 1.500. Dit is de reële kostprijs van de geleverde analyse: ze ligt ver onder de marktprijs.


Uw expertiseverslag

De commissie voert een vergelijkende studie van beide werken uit op basis van de partituren en geluidsopnames. Ze vergelijkt nauwgezet toonaarden, melodie, baslijnen, tempo, afstand tussen de noten en andere factoren. Over het plagiaat zelf doet ze geen uitspraak.

De commissie stelt vervolgens een technisch verslag op, waarin zowel de verschillen als gelijkenissen tussen beide werken worden opgesomd. Op basis daarvan komt ze tot een conclusie.


En daarna?

Wij bezorgen u het expertiseverslag. Hiermee beslist u om al dan niet verdere stappen te ondernemen. Doet u dat? Dan bezorgt Sabam een kopie van het expertiserapport aan de tegenpartij. Houd er rekening mee dat de rechtbank er echter voor kan kiezen zelf een onafhankelijke analyse tussen beide werken te laten uitvoeren, los van het expertiseverslag van Sabam.

In afwachting van een akkoord tussen beide partijen of een gerechtelijke uitspraak kan u aan Sabam vragen om de rechten op het betrokken werk te blokkeren. Die beslissing kan enkel worden genomen door de raad van bestuur. En dit gedurende maximum 1 jaar, of tot het moment van een gerechtelijke uitspraak.