Reglement Fotowedstrijd 2023

1.    Organisator

Sabam, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CV, met maatschappelijke zetel te Tweekerkenstraat 41-43, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 0402.989.270 (hierna ‘Sabam’).

2.    Voorwerp 

Het voorwerp van dit reglement betreft een eenmalige fotowedstrijd georganiseerd door Sabam.

Het doel van de wedstrijd is het selecteren van een fotograaf die in opdracht van Sabam 5 fotoreeksen zal maken rond creatie in elke kunstendiscipline die Sabam vertegenwoordigt (muziek, audiovisuele werken, theater & dans, visuele kunsten en literatuur) (hierna ‘Thema’) om te gebruiken op haar communicatiekanalen en ter decoratie van haar burelen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren deelnemers zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement evenals elke wijziging ervan of beslissing waar Sabam toe genoodzaakt is.

Sabam behoudt zicht het recht voor de voorwaarden van dit reglement te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid. De bijgewerkte versie van dit reglement zal steeds beschikbaar zijn op de website van Sabam.

3.    Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd wordt geopend en kandidaturen kunnen doorgestuurd worden vanaf 21/09/2023.

De deelname is exclusief voorbehouden aan fotografen die lid zijn van Sabam of hun aanvraag tot lidmaatschap bij Sabam hebben ingediend en voldoen aan alle statutaire en reglementaire voorwaarden van Sabam.

De deelnemer stuurt de volgende informatie/documenten naar photocontest@sabam.be tot en met 13/10/2023:

  • 3 voorbeeldfoto’s in hoge resolutie of een link naar zijn persoonlijke website/portfolio
  • Zijn contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, CV) 
  • Een motivatie

Iedere deelnemer ontvangt van Sabam een bevestiging van de aanvraag tot deelname. De deelnemer is pas definitief ingeschreven indien hij van Sabam een bevestiging van zijn inschrijving via e-mail heeft ontvangen. 

4.    Garantie van de deelnemers

De deelnemer garandeert de juistheid van de informatie en verklaringen die hij bij zijn inschrijving verstrekt.

De deelnemer garandeert dat de foto’s oorspronkelijk en van zijn hand zijn, en geen intellectuele rechten van derden schendt. Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde persoon/personen ontvangen te hebben betreffende diens portretrecht. 

Indien met de ingezonden foto’s op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer hiervoor geheel verantwoordelijk. In dergelijk geval is de deelnemer niet langer gerechtigd om aan de wedstrijd deel te nemen. 

De deelnemer vrijwaart Sabam tegen alle aanspraken in dit verband.  

5.    Jurering

De winnaar wordt geselecteerd door een interne jury samengesteld door Sabam.

De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk. De jury beslist in onderling overleg.

De beslissing van de jury is bindend en definitief. 

De jury is niet verplicht haar beslissingen te rechtvaardigen of te motiveren. 

Sabam behoudt zich het recht voor de wedstrijd uit te stellen, te verlengen, in te korten, te wijzigen, te annuleren of géén fotograaf uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen, zonder dat enige compensatie voor de deelnemers verschuldigd zal zijn.

In het bijzonder behoudt Sabam zich het recht voor de wedstrijd te annuleren indien een onvoldoende aantal inzendingen wordt ontvangen en/of indien, op advies van de jury, geen van de ingezonden werken aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet.

6.    Prijs

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verbindt de winnaar zicht er toe de de foto-opdracht zoals omschreven in artikel 2 van dit reglement te realiseren en verbindt zich hiertoe een  overeenkomst met Sabam af te sluiten. Krachtens deze overeenkomst draagt de winnaar de rechten op reproductie in alle vormen en op alle dragers en op openbare mededeling van het geheel of een deel van zijn fotoreeksen zoals omschreven in de overeenkomst over aan Sabam.

Na het sluiten van de overeenkomst en aanlevering van de 5 fotoreeksen zal de winnaar hiervoor een vergoeding van € 2.500 exclusief btw. krijgen. 

7.    Afbeelding en naam 

Elke deelnemer staat toe dat zijn naam en afbeelding worden meegedeeld met het oog op de promotie van deze fotowedstrijd en dat deze op algemene wijze vermeld worden in alle mededelingen die hiermee verband houden.

De winnaar van de wedstrijd geeft Sabam de toestemming om, zonder vergoeding, voor niet-commerciële doeleinden en tot het einde van de overeenkomst van opdracht die hij met Sabam zal sluiten, zijn beeltenis, naam en elk element met betrekking tot zijn/haar professionele carrière, te reproduceren en te verspreiden op alle interne en/of externe communicatiedragers, alsook via alle media.

8.    Persoonsgegevens

Sabam verwerkt de persoonsgegevens die ze ontvangt van de deelnemers in het kader van wedstrijd. De leden van de jury en de medewerkers van Sabam die kennis hebben genomen van de dossiers van de deelnemers behandelen deze informatie strikt vertrouwelijk.

Een deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht om toegang te vragen tot of rectificatie te vragen van, en, in voorkomend geval, de verwijdering te vragen van alle Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan ook bezwaar maken tegen de verwerking of om een beperking van de verwerking verzoeken en een recht op overdraagbaarheid van gegevens genieten (in voorkomend geval), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar dpo@sabam.be te sturen, of schriftelijk naar Sabam, DPO, Tweekerkenstraat 41-43 te 1000 Brussel. Voor meer informatie verwijzen we naar ons privacybeleid.