Music

share

Algemene vergadering 2018 – statutaire verkiezingen

November 27, 2017

De statutaire algemene vergadering vindt plaats op maandag 28 mei 2018 om 14 uur in het Thon Hotel EU (Wetstraat 75 – 1040 Brussel). In april krijgen de vennoten een oproepingsbrief toegestuurd met de agendapunten.

Vennoten die ten laatste op 29 maart 2018 de nominale waarde van het maatschappelijk aandeel niet volledig gestort hebben, kunnen hun stemrecht niet uitoefenen op de algemene vergadering. Voor inlichtingen hierover kunt u terecht bij onze customer service (member@sabam.be – 02/286.84.84).

U kan nagaan of u stemrecht heeft in de rubriek ‘Membership Information’. Deze vindt u terug via MyProfile in uw eServices.

 

Statutaire verkiezingen

 

Raad van bestuur


Het mandaat van de bestuurders duurt vier jaar. De raad van bestuur wordt jaarlijks voor een vierde vernieuwd (waarvan de helft van het Nederlandse taalstelsel en de andere helft van het Franse taalstelsel). Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Discipline muziek (auteur)
Daniel Gybels
Jan Hautekiet
Hans Helewaut
John Terra (1)
Benoît Dobbelstein
Manuel Hermia (1)
Isabelle Rigaux (1)
Benjamin Schoos

Discipline muziek (uitgever)
CTM Entertainment Belgium
(vertgw. door Stefaan Moriau)
PMP Music (vertgw. door Patrick Mortier)
Het Gerucht (vertgw. door Herman Van Laar) (2)
TEAM FOR ACTION (vertgw. door Claude Martin)

Overige disciplines (auteur)
Ignace Cornelissen
Bram Renders (1)    
Benoît Coppée
Laurent Denis

(1) mandaten die verstrijken in mei 2018

(2) gecoöpteerd om het mandaat van Strictly Confidential te voltooien, die ontslag nam op 23 januari 2018


De volgende mandaten zijn vacant:

Nederlandse taalrol:

  • Discipline muziek: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.
  • Overige disciplines: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.

Franse taalrol:

  • Discipline muziek: twee bestuurdersmandaten voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.
  • Discipline muziek: een te voltooien bestuurdersmandaat (tot in mei 2019) in de hoedanigheid van uitgever.
 
Colleges


Overeenkomstig artikel 28 van de statuten kiest de algemene vergadering jaarlijks de toegevoegde leden van de colleges. Ieder jaar is er een ander college aan de beurt. Zij worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn eenmaal herkiesbaar in de hoedanigheid van toegevoegd lid van de colleges.

De algemene vergadering van 28 mei 2018 dient vier toegevoegde leden (twee per taalstelsel) van het college voor toneel-, literaire-, en audiovisuele rechten en beeldende te kiezen (mandaten van twee jaar).

De toegevoegde leden van het college zijn momenteel:
Johannes Bucher
Jan Matthys (1)    
Thierry Dory
Yves Ringer (1)

(1) heeft reeds twee mandaten als toegevoegd lid voltooid.


Te volgen procedure


De verkiesbaarheidsvereisten vindt u terug in artikel 20 van de statuten (wat de raad van bestuur betreft) en in artikel 29 van de statuten (wat de colleges betreft). De statuten zijn beschikbaar op sabam.be
Wilt u zich kandidaat stellen, dan richt u uw kandidatuur aan de Voorzitter van de raad van bestuur van Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. U moet deze verzenden per aangetekende brief met ontvangstmelding uiterlijk dinsdag 3 april 2018.
In uw brief moet u vermelden:

  • voor welk mandaat u zich kandidaat stelt;
  • tot welke taalrol u behoort;
  • tot welke discipline u behoort (in geval van dubbel lidmaatschap bent u alleen verkiesbaar in de hoedanigheid waarin u het hoogste quorum aan rechten hebt genoten).

Kandidaturen moeten vergezeld gaan van een recent uittreksel uit het strafregister (afgeleverd na 1 december 2017).

Wij verzoeken de vennoten die zich kandidaat stellen om onze website te consulteren en het corporate governance charter en de deontologische code na te lezen.
In het charter vindt u een overzicht van alle beslissingsorganen en hun specifieke bevoegdheden.
De deontologische code bevat een aantal ethische regels en gedragsregels die de bestuurders en de toegevoegde leden van de colleges dienen na te leven bij de uitoefening van hun mandaat. Zowel de bestuurders als de toegevoegde leden van de colleges dienen de deontologische code te ondertekenen.
Beide documenten kan u raadplegen op sabam.be. U kunt ze ook aanvragen via onze customer service (member@sabam.be – 02/286.84.84).

 

Haben Sie Fragen? Unser Customer Service hilft Ihnen so schnell wie möglich.

 

Kontaktieren Sie uns