Compositieopdracht klassieke muziek
Body

Sabam for Culture steunt leden die een compositieopdracht krijgen om nieuwe hedendaags klassieke muziek te schrijven. Met deze beurs willen we niet alleen de creatie van nieuwe muziekwerken stimuleren maar ook nieuwe compositieopdrachten aanmoedigen. Een eerlijke vergoeding aan de componist vormt daarbij een belangrijk criterium.

Algemeen

De beurs voor compositieopdrachten ondersteunt klassieke muziek in haar brede vorm. We maken geen onderscheid binnen klassieke muziekgenres of -stijlen.

De steun wordt rechtstreeks uitbetaald aan de organisatie die de compositieopdracht organiseert en financiert. Zo vormt de beurs een financiële steun binnen de kosten die de organisatie draagt.

Criteria

 • De componist die de compositieopdracht krijgt, is aangesloten bij Sabam. Gaat het om een samenwerking tussen meerdere componisten? Dan moet minstens de helft van de componisten aangesloten zijn bij Sabam.
 • De componist heeft werken die al uitgevoerd zijn in een professionele context (bv. door ensembles, orkesten, individuele uitvoerders…).
 • Het gaat om nieuw gecomponeerde muziek. Doorgedreven herwerkingen van reeds bestaand Belgisch repertoire komen in aanmerking. Bewerkingen of arrangementen op reeds bestaande muziek (al dan niet publiek domein) niet uit het Belgische repertoire komen niet in aanmerking.
 • De compositie wordt geschreven voor een concreet project en er zijn minstens 2 uitvoeringen gekoppeld aan het project. Deze uitvoeringen kunnen plaatsnemen in een concertzaal of op een muziekfestival. De toonmomenten worden in rekening gebracht (publieksbereik). De première vindt ten laatste één jaar na het uitschrijven van de compositieopdracht plaats. Ook het uitbrengen van een opname in digitale of fysieke vorm wordt aanvaard als uitvoering.
 • De steunaanvraag kan door de opdrachtgever ingediend worden. De componist wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag en ingelicht bij het geven van steun. Een componist kan ook zelf de aanvraag initiëren.
 • Er kunnen meerdere opdrachtgevers betrokken zijn bij een steunaanvraag (ensembles, concertzalen, festivals, …).
 • Zijn er meerdere partijen betrokken bij de compositieopdracht? Dan moeten deze allemaal vermeld worden in de aanvraag.  Elk van hen wordt in rekening gebracht. Is een opdrachtgever al betrokken bij een goedgekeurd dossier, dan kan dit meespelen bij de eindbeoordeling van de aanvraag. Sabam for Culture kan elk jaar maar één opdracht per componist ondersteunen.
 • Een niet-gesubsidieerde organisatie kan maximum twee steunaanvragen indienen per jaar.
 • Een structureel gesubsidieerde organisatie (via het kunstendecreet) kan elk jaar maximum één keer steun aanvragen.  

Steun

De beurs bedraagt 50% van het contractueel bepaalde bedrag aan de organisatie met een minimum van € 150 en een maximum van € 3.000.

Om te bepalen of een vergoeding al dan niet proportioneel is, houden wij rekening met de honorariumtabel die COMAV - de beroepsvereniging voor Vlaamse componisten - opstelde. 

Organisaties die structureel gesubsidieerd worden dienen te voldoen aan deze minima. Organisaties die niet structureel gesubsidieerd zijn kunnen dit als richtlijn hanteren.

U kan de beurs van Sabam for Culture (50% van de totale vergoeding, met min € 150 en max € 3.000) inrekenen om de vergoeding te verhogen. 

Uw aanvraag bevat:

 • Een tekst waarbij de aanvrager zijn of haar organisatie voorstelt. De verwezenlijkingen, kwaliteit en het belang van de organisatie binnen de klassieke muziekwereld worden aangetoond.
 • Een biografie van de componist met een overzicht van zijn/haar eerder werk. Ook de keuze van de componist wordt gemotiveerd.
 • Het belang van de compositieopdracht binnen de carrière van de componist en die van de aanvrager wordt vermeld.
 • Het vooropgestelde bedrag voor de compositieopdracht wordt gemotiveerd in het dossier aan de hand van de referentietabel van COMAV (vermelding aantal partijen een speelduur). Dit wordt nadien gestaafd met het contract tussen de opdrachtgever en componist. 
 • Het dossier vermeldt het aantal unieke partijen. Een bewijs hiervan wordt later doorgegeven via de partituur.
 • Een overzicht van de geplande toonmomenten en/of opnames.

Wat verwachten wij van u?

De steun en het logo van Sabam for Culture wordt opgenomen binnen alle communicatie over de uitvoering van de compositie (persbericht, website, social media…).

De aanvrager zorgt voor de aangifte van de compositie bij Sabam.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.

Vraag uw beurs aan!