Verdeling van uw rechten

Nadat we uw auteursrechten gefactureerd hebben bij de gebruikers van uw repertoire, moeten we deze rechten natuurlijk ook aan u verdelen. Dat doen we op basis van:

  • de speel- en uitzendlijsten die we ontvangen via de gebruikers;
  • en volgens de verdeelsleutel die u – samen met eventuele coauteurs – hebt vastgelegd bij de aangifte van uw werk. 

Lees meer over de toewijzing en verdeling van auteursrechten in ons algemeen reglement:

Wanneer u welke rechten ontvangt kan u maand per maand nalezen in onze overzichtelijke afrekeningsplanning:

Benieuwd op welke basis wij uw auteursrechten innen bij de gebruikers van uw repertoire? Lees er alles over op de website van Unisono.

 

Afrekeningen

Sabam verstuurt uw afrekening standaard op digitale wijze. Ontvangt u uw afrekening liever op papier en per post? Dan kan dat enkel indien u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  1. U beschikt niet over een MySabam-account;
  2. Het te betalen bedrag is 25 euro of meer;
  3. De afrekening telt niet meer dan 40  pagina’s (recto/verso).

Voldoet u niet aan deze drie voorwaarden? Dan versturen wij uw afrekening enkel per post op uw uitdrukkelijke vraag. Bovendien moet u deze aanvraag hernieuwen voor elke afrekening die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.  

We versturen uw briefwisseling en uw papieren afrekeningen steeds in één exemplaar. U kan uitzonderlijk op aanvraag een duplicaat ontvangen per e-mail, en tegen betaling van een administratiekost die door het bestuursorgaan werd vastgelegd.

Bent u auteur?
En wenst u dat wij uw briefwisseling en uw papieren afrekeningen (indien toegelaten) versturen naar uw manager? Of dat deze inzage krijgt in uw afrekeningen via MySabam? Dan kan u dat schriftelijk aanvragen bij onze diensten. Om belangenconflicten te voorkomen mag uw manager niet uw uitgever zijn of er enige band mee hebben. Wenst u op een bepaald moment dat wij uw gegevens niet langer versturen naar uw manager of dat deze niet langer inzage heeft in uw afrekeningen via MySabam? Dan bent u verplicht om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. U kan uitzonderlijk op aanvraag een duplicaat ontvangen per e-mail, en tegen betaling van een administratiekost die door het bestuursorgaan werd vastgelegd.

Bent u een uitgever?
En wenst u dat wij uw briefwisseling en uw papieren afrekeningen (indien toegelaten) versturen naar een andere uitgever die de administratie van uw uitgavecataloog waarneemt? Of dat deze inzage krijgt in uw afrekeningen via MySabam? Dan kan u dat schriftelijk aanvragen bij onze diensten. Wenst u op een bepaald moment dat wij uw gegevens niet langer versturen naar deze uitgever of dat die niet langer inzage heeft in uw afrekeningen via MySabam? Dan bent u verplicht om ons daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. U kan uitzonderlijk op aanvraag een duplicaat ontvangen per e-mail, en tegen betaling van een administratiekost die door het bestuursorgaan werd vastgelegd.

 

Beheerskosten

Sabam neemt een commissie op de auteursrechten die ze voor u factureert. Daarmee dekken we de werkingskosten die het beheer van uw rechten met zich meebrengt. Bovendien stelt het ons in staat om te blijven investeren in procesvereenvoudiging. 

En dat is dan weer goed nieuws voor u! Op die manier maken we het beheer van uw rechten stap voor stap eenvoudiger én goedkoper.
De commissiepercentages verschillen per type auteursrechten. Ze worden jaarlijks bepaald door het bestuursorgaan of vastgelegd volgens internationale afspraken.

Daarnaast dekken we onze werkingskosten ook met de opbrengsten die voortkomen uit de belegging van rechteninkomsten. Lees daarover meer in artikel 5 van ons algemeen reglement.

Tot slot voorzien we een solidaire afhouding op uw auteursrechten voor sociale, culturele en educatieve doeleinden. Lees meer.

 

Verdeling van definitief niet uitkeerbare rechten 

Auteursrechten die we - 36 maanden na afloop van het boekjaar waarin de facturatie plaatsvond - niet kunnen toewijzen aan een rechthebbende, vormen het voorwerp van een specifieke jaarlijkse afrekening. 

Voor elk type afrekening worden de definitief niet uitkeerbare rechten toegewezen aan alle rechthebbenden van die betrokken afrekening. De berekening van uw aandeel gebeurt pro rata tot de rechten die gedurende het lopende jaar in de betrokken afrekening aan u werden uitgekeerd. 

Deze regel vindt u terug in artikel 40 van ons algemeen reglement.

 

Uw rechten in het buitenland

Als lid van Sabam worden uw auteursrechten niet enkel in België, maar ook in het buitenland vertegenwoordigd. Dat gebeurt door de buitenlandse auteursverenigingen waarmee we wederkerigheidscontracten hebben gesloten.

Concreet betekent dit dat een buitenlandse auteursvereniging alles in het werk stelt om uw auteursrechten ter plaatse te factureren wanneer uw werken op haar grondgebied geëxploiteerd worden. Die rechten worden vervolgens aan Sabam overgemaakt, waarna wij deze aan u kunnen verdelen. 
Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en een lijst van de landen waarmee we wederkerigheidscontracten hebben getekend, kan u hieronder terecht:

Overzicht van wederkerigheidscontracten