Structuur

Algemene vergadering

Wat is dat?

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten (auteurs en uitgevers) van Sabam. Zij komt elk jaar op de derde maandag van mei om 14 uur samen. Alle vennoten zijn erop uitgenodigd maar alleen de vennoten die het aanwezigheidsbericht volgens de vereiste formaliteiten en binnen de gestelde termijn op de maatschappelijke zetel hebben doen toekomen, mogen ze bijwonen (cf. artikel 39 van de statuten) en alleen de vennoten die de nominale waarde van het maatschappelijk aandeel (namelijk € 124) uiterlijk 60 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering volgestort hebben, mogen er hun stemrecht uitoefenen.

De algemene vergadering is bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

 • benoeming en afzetting van de bestuurders; de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris;
 • wijziging van de statuten en het algemeen reglement.
 • goedkeuring van de jaarrekening.
Haar rol?

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Zij benoemt en ontslaat de bestuurders, de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris-revisor.
Zij beslist over de voorstellen tot wijziging van de statuten en het algemeen reglement. Zij is eveneens bevoegd om advies te verlenen over alle voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de vzw KOHS.
De beslissingen van de algemene vergadering treden onmiddellijk in werking behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de vergadering zelf. De wijzigingen van de statuten en het algemeen reglement treden in werking op de eerste januari van het jaar volgend op de algemene vergadering die ze heeft aangenomen.

Raad van bestuur

Wat is dat?

De raad van bestuur bestaat uit 16 leden (voor de ene helft van het Nederlandse taalstelsel, voor de andere helft van het Franse). Om de belangen van alle vennoten te vrijwaren heeft de raad een vaste samenstelling, rekening houdend met het multidisciplinaire karakter en met de hoedanigheid van auteur of uitgever.

Leden Nederlandstalig
 • Ignace Cornelissen
 • CTM Entertainment Belgium (vert. door Stefaan Moriau)
 • Daniel Gybels
 • Jan Hautekiet
 • Hans Helewaut
 • Tom Kestens
 • PMP Music (vert. door Patrick Mortier)
 • Bram Renders
Leden Franstalig
 • Benoît Coppée
 • Benoît Dobbelstein
 • Pierre Dumoulin
 • Manuel Hermia
 • Het Gerucht (vert. door Herman Van Laar)
 • Team For Action (vert. door Claude Martin)
 • Olivier Monssens
 • Benjamin Schoos
Juristen
 • Carine Libert (+ Juridische en internationale zaken)
 • Maître Daniel Absil

Alle bestuurders zijn vennoot van Sabam. De verkiesbaarheidvereisten staan in de statuten.

De raad van bestuur beschikt over alle bevoegdheden die door de statuten of de vennootschapswet niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Zijn rol?

Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekeningen, het uitstippelen van de strategie van de vereniging en de keuze van de te verwezenlijken projecten.
De bevoegdheden van de Raad beperken zich niet tot het dagelijks bestuur, maar omvatten ook het bepalen van een langetermijnvisie.
Zij impliceren ook de beslissingen over het inzetten van de daartoe benodigde financiële middelen.

Managementcomité

Het managementcomité voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

Vanaf 15 mei 2018 is Carine Libert de algemene directeur van Sabam.

Zij wordt in haar functies bijgestaan door een team van managers:

 • Sophie Bolly - Repertoire & Distribution
 • Frederik Gheyssens - Business Technology
 • Olivier Maeterlinck - Corporate communication & Member relations
 • Steven Petit - Strategy, Innovation & Change
 • Inge Vanderveken - Legal & International Affairs
 • Stijn Van Reusel - Finance & Business Control
 • Sofie Vlaeminck - Human Resources, Purchase & Facility
 • Serge Vloeberghs - Licensing

v.l.n.r. Sophie Bolly, Frederik Gheyssens, Inge Vanderveken, Olivier Maeterlinck, Carine Libert, Serge Vloeberghs, Sofie Vlaeminck, Stijn Van Reusel & Steven Petit