Structuur

Algemene vergadering

Wat is dat?

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders (auteurs en uitgevers) van Sabam. Zij komt elk jaar op de derde maandag van mei om 14 uur samen. Alle aandeelhouders zijn erop uitgenodigd maar alleen de aandeelhouders die het aanwezigheidsbericht volgens de vereiste formaliteiten en binnen de gestelde termijn op de zetel hebben doen toekomen, mogen ze bijwonen (cf. artikel 39 van de statuten) en alleen de aandeelhouders die de statutaire uitgifteprijs van het maatschappelijk aandeel (namelijk € 124) uiterlijk 60 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering volgestort hebben, mogen er hun stemrecht uitoefenen.

De algemene vergadering is bevoegd voor de volgende aangelegenheden:

 • benoeming en afzetting van de bestuurders; de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris;
 • wijziging van de statuten en het algemeen reglement.
 • goedkeuring van de jaarrekening.
Haar rol?

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Zij benoemt en ontslaat de bestuurders, de toegevoegde leden van de colleges en de commissaris-revisor.

Zij beslist over de voorstellen tot wijziging van de statuten en het algemeen reglement. Zij is eveneens bevoegd om advies te verlenen over alle voorstellen tot wijziging van het reglement van het sociaal en cultureel fonds.

De beslissingen van de algemene vergadering treden onmiddellijk in werking behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de vergadering zelf.

De wijzigingen van de statuten en het algemeen reglement treden in werking op de eerste januari van het jaar volgend op de algemene vergadering die ze heeft aangenomen.

Bestuursorgaan

Wat is dat?

Het bestuursorgaan bestaat uit 16 leden (voor de ene helft van het Nederlandse taalstelsel, voor de andere helft van het Franse). Om de belangen van alle aandeelhouders te vrijwaren heeft het bestuursorgaan een vaste samenstelling, rekening houdend met het multidisciplinaire karakter en met de hoedanigheid van auteur of uitgever.

Leden Nederlandstalig
 • Eva Cools
 • CTM Entertainment Belgium (vert. door Stefaan Moriau)
 • Jan Hautekiet - voorzitter 
 • Hans Helewaut
 • Sabine Tielens
 • PMP Music (vert. door Patrick Mortier) - secretaris 
 • Serge Ramaekers
 • Bram Renders
Leden Franstalig
 • Rudy Léonet
 • Laurence Bibot
 • Pierre Dumoulin
 • Manuel Hermia
 • Het Gerucht (vert. door Herman Van Laar)
 • Team For Action (vert. door Claude Martin) - vicevoorzitter 
 • Yves Ringer
 • Benoît Dobbelstein
Alle bestuurders zijn aandeelhouder van Sabam. De verkiesbaarheidvereisten staan in de statuten.

Het bestuursorgaan beschikt over alle bevoegdheden die door de statuten of de vennootschapswet niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Zijn rol?

Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van de jaarrekeningen, het uitstippelen van de strategie van de vereniging en de keuze van de te verwezenlijken projecten.

De bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken zich niet tot het dagelijks bestuur, maar omvatten ook het bepalen van een langetermijnvisie. Zij impliceren ook de beslissingen over het inzetten van de daartoe benodigde financiële middelen.

Managementcomité & CEO

Het managementcomité voert de beslissingen van het bestuursorgaan uit en staat onder leiding van de CEO van Sabam. 

 • Samenstelling managementcomité:
 • Steven De Keyser - CEO
 • Steven Desloovere - Operations
 • Inge Vanderveken – HR, Legal & Facilities
 • Stijn Van Reusel - Finance & Business Control
 • Serge Vloeberghs – Muziek
 • Maud Van de Velde – Audiovisueel, podium- en visuele kunsten en literatuur

Steven De Keyser wordt in zijn rol als CEO bijgestaan door:

 • Olivier Maeterlinck - Communication, Public Affairs & Sabam for Culture
 • Sophie De Neve – Management Assistant

Verbindingscomité

Het verbindingscomité vormt de brug tussen het bestuursorgaan en het managementcomité en zorgt voor communicatie en wederzijdse rapportering tussen beide organen.

Samenstelling

Het comité wordt als volgt samengesteld:

 • vier bestuurders, aangesteld door het bestuursorgaan;
 • de algemene directeur;
 • de Head of Legal and International Affairs.  

De samenstelling kan op uitnodiging aangevuld worden met externe raadgevers en/of leden van het managementcomité.

Bevoegdheden

Het comité draagt bij tot overleg, communicatie en public relations tussen Sabam en haar aandeelhouders. Daarnaast zorgt het voor de voorbereiding van het budget, de jaarrekening en de strategie. Het oefent toezicht uit op de werking van het managementcomité en ziet toe op de uitvoering van de strategie in het dagelijks beleid.