Statuten en reglement

Statuten en reglement

Het document 'statuten en reglement' bevat onze werkingsregels en regelt eveneens de verhouding met onze aandeelhouders.
Alle nieuwe leden krijgen een exemplaar. Door de lidmaatschapsovereenkomst te ondertekenen aanvaarden zij deze werkingsregels.

Corporate governance en de Deontologische Code

In 2010 heeft het bestuursorgaan een corporate governance charter goedgekeurd en in uitvoering hiervan een deontologische code voor de bestuurders aangenomen.

Met uitzondering van de algemene vergadering zijn de verschillende organen van Sabam niet duidelijk in de wet en onze statuten omschreven waardoor de optimale besluitvorming in het gedrang kan komen.

Het corporate governance charter verhelpt hieraan. Het handelt over deugdelijk bestuur en brengt alle beslissingsorganen van onze vennootschap duidelijk in kaart en omschrijft hun werking en bevoegdheden. In het charter zijn alle bestaande organen zoals het bestuursorgaan, het comité dagelijks bestuur, de colleges, de diverse commissies en het directiecomité opgenomen alsook de recent opgerichte organen zoals het remuneratie- en benoemingscomité. Het vormt een nuttige aanvulling op onze statuten en algemeen reglement en beantwoordt aan de vraag naar meer transparantie zoals voorzien in de wet van 10 december 2009 inzake het statuut en de controle op de beheersverenigingen. Het charter voorziet in de vrijwillige onderwerping van de bestuurders aan een deontologische code. Het betreft een belangrijke beslissing die tot de uitsluitende bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort en die het vertrouwen bij de aandeelhouders, het personeel en de gebruikers van ons repertoire zeker zal doen toenemen alsook het imago van onze vennootschap bij het grote publiek zal versterken.

Het bestuursorgaan heeft de plicht om toe te zien op een correcte naleving van het corporate governance charter en om de toepassing ervan in praktijk regelmatig te evalueren en zo nodig, om het charter aan te passen.

De aanneming van dit charter is een heel belangrijke beslissing die tot eer van de vennootschap strekt en getuigt van een professionalisme waarop ze terecht fier kan zijn.