Over Sabam

Wie zijn we?

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de auteursrechten van audiovisuele werken, literatuur, muziek, podium- en visuele kunsten.

Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

Privébedrijf Sabam is een collectieve beheersvennootschap die de rechtsvorm van een cv (coöperatieve vennootschap) heeft aangenomen. Ze is dus geen ministerie of semi-overheidsbedrijf.

De maatschappij, die in 1922 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs, groepeert momenteel duizenden auteurs uit alle disciplines. Sabam, dat vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd, gaat prat op haar multidisciplinaire karakter. Zo vertegenwoordigt zij tegelijkertijd componisten, tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, choreografen, regisseurs, scenaristen, dialoogschrijvers, radiomakers, vertalers, romanciers, dichters, stripauteurs, illustratoren, journalisten, beeldhouwers, kunstschilders, videofilmers, tekenaars, fotografen, grafici…

Deze bijzonderheid maakt van onze vereniging haast een unicum in de wereld.

Welke rol speelt Sabam?

Sabam documenteert de werken van haar auteurs om, telkens als een werk van haar repertoire openbaar uitgevoerd of vertoond wordt, de auteursrechten te innen en ze aan de auteur uit te keren. Om een werk aan te geven moet men aangesloten zijn:

1. Aansluiting
Een scheppend kunstenaar is niet verplicht zich bij Sabam aan te sluiten om zijn werken te beschermen, de wet beschermt hem automatisch (wet op de intellectuele eigendom). De kunstenaar sluit zich bij Sabam aan om zijn rechten door haar te laten beheren, dat wil zeggen haar de mogelijkheid te geven om in zijn naam te innen voor het openbaar gebruik van zijn werken. Dat is wat men met een juridische term de fiduciaire afstand noemt.

2. Aangifte / documentatie
De werken van de leden worden in onze databank gedocumenteerd en vormen het repertoire van Sabam. Daartoe behoren ook de bij de buitenlandse maatschappijen aangegeven werken. De kwaliteit van deze documentatie is van cruciaal belang voor de goede werking van Sabam; zij maakt het immers mogelijk terecht te innen voor elke openbare uitvoering van een gedocumenteerd werk en bijgevolg de rechten correct af te rekenen.

3. Inning van auteursrechten
Het auteursrecht kan op twee manieren worden geïnd: via individuele inningen of via collectieve inningen.
We spreken van individuele inningen wanneer de gespeelde werken en de rechthebbenden ervan (d.w.z. de auteurs, uitgevers, erfgenamen) op voorhand bekend zijn. Het geïnde bedrag is dan op voorhand geweten en dus ook het uit te keren bedrag.
We spreken van collectieve inningen wanneer de gespeelde werken en de personen voor wie wij zullen uitkeren, niet op voorhand bekend zijn. Deze inningen gebeuren bij de media, restaurants, handelszaken, cafés…

4. Afrekening van auteursrechten
De afrekeningen of repartities vloeien voort uit de inningen. Ook hier bestaan er twee soorten: de individuele repartities en de collectieve repartities.
De auteursrechten waarvoor een (individuele of collectieve) inning is gedaan, worden afgerekend:

 • volgens verdeelsleutels die de rechthebbenden vooraf bepaald hebben (bij de aangifte van hun werken);
 • volgens criteria die zijn vastgelegd in het algemeen reglement van Sabam en werden goedgekeurd door de algemene vergadering van de leden;
 • binnen termijnen die variëren naargelang het soort af te rekenen rechten.

Onze missie

Connecting creation to value.

Onze visie

De visie geeft aan waar de organisatie heen wil op middellange termijn:

 • Begrijpen, efficiënt communiceren en duidelijk uitleggen welke waarde wordt gegenereerd door de diverse gebruiken van het creatieve werk van onze leden, nu en in de toekomst.
 • Proactief bijdragen tot de wereldwijde realisatie van die waarde ten behoeve van alle stakeholders, maar er over wakend dat het faire aandeel daarin wordt bekomen door en gedeeld met onze leden op een efficiënte, snelle, transparante en duurzame manier. 
 • Een open samenwerkingscultuur omarmen waarin de persoonlijke ontwikkeling van ons personeel en het succes van Sabam hand in hand gaan.

Onze waarden

De waarden geven aan hoe we als individuele medewerker de visie van het bedrijf realiseren. Bij de uitvoering van onze activiteiten, houden we zes basiswaarden voor ogen:

 • Respect
  Respect vormt een fundamentele bouwsteen van de organisatie. Sabam en zijn medewerkers waarderen ieders persoonlijkheid en achtergrond, en verzetten zich tegen vooringenomenheid en onverdraagzaamheid.
 • Teamgeest
  1+1=3. Ieder met zijn eigen talenten brengt het beste in elkaar naar boven. Teamgeest betekent elkaar een handje toesteken waar nodig, samen lachen en werken, en het groepsbelang voor het eigen belang stellen.
 • Professionalisme
  Vanuit zijn professionalisme streeft Sabam naar het bieden van een duidelijke toegevoegde waarde aan alle betrokkenen. Sabam biedt oplossingen op maat naargelang de geïdentificeerde behoeften en verwachtingen.
 • Klantgerichtheid
  De aanpak van Sabam waarborgt een snelle en grondige dienstverlening. Klanten worden correct opgevangen, problemen worden opgelost en processen worden waar nodig aangepast om meer aan de noden van de klant te voldoen.
 • Integriteit
  Sabam omschrijft integriteit als het handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, goede trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.
 • Verantwoordelijkheid
  Op een verantwoorde wijze vervult Sabam haar engagementen tegenover haar aandeelhouders en de samenleving als geheel.